EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ КОМПАНІЇ
Н. О. Лоханова

Назад

УДК: 657:334

Н. О. Лоханова

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ КОМПАНІЇ

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення місця і основних завдань облікової політики в системі управління економічною безпекою підприємств, а також розгляду її як важливого інструмента, що має сприяти підтриманню стійкого розвитку. Обгрунтовано, що на економічну безпеку підприємства здійснюють вплив як загальні підходи до формування облікової політики, так і методи обраної облікової політики і облікової оцінки конкретних економічних об'єктів. Доведено, що процес розробки облікової політики має забезпечувати вирішення таких завдань: достовірного відображення інформації у фінансовій звітності; страхування підприємства від небезпек і загроз значної втрати коштів, зокрема пов'язаних із неповерненням дебіторської заборгованості або з неефективним вибором методів оцінки і обліку фінансових інструментів; накопичення достатніх коштів для підтримання достатнього технічного стану підприємства шляхом вибору оптимальних для різних груп об'єктів основних засобів методів нарахування амортизації; рівномірного відображення в обліку доходів і витрат шляхом створення забезпечень майбутніх витрат і платежів; досягнення ключових показників результативності за всіма основними напрямами діяльності тощо.

N. Lokhanova

ACCOUNTING POLICY AS A MEANS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANY

Summary

The article is devoted to defining the place and the main tasks of the accounting policy in the system of management of economic security of enterprises, and to consider it as an important tool for the maintenance of sustainable development. The thesis is proved that on the economic security of the enterprise is influenced by common approaches to the formation of the accounting policy and methods of the chosen accounting policy and accounting estimates, specific economic subjects. The process of developing an accounting policy should provide the solution of the following tasks: fair presentation in financial statements of insurance companies from dangers and threats significant loss of assets due to non repayment of receivables or ineffective choice of methods of assessment and accounting of financial instruments; accumulation of funds for the maintenance of good technical condition of the enterprise by means of choosing the optimal for different groups of fixed assets methods of depreciation; uniform accounting treatment of income and expenses by creating provisions for future expenses and payments; the achievement of the key performance indicators of all the main areas of activity, etc.

№ 11 2014, стор. 12 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 864

Відомості про авторів

Н. О. Лоханова

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет

N. Lokhanova

doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University

Як цитувати статтю

Лоханова Н. О. Облікова політика як інструмент управління економічною безпекою компанії. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 12–16.

Lokhanova, N. (2014), “Accounting policy as a means of ensuring the economic security of the company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.