EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. О. Піддубна, Н. А. Іваннікова

Назад

УДК: 004.942:519.21:330.04

О. О. Піддубна, Н. А. Іваннікова

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті представлено результати дослідження застосування існуючих методологічних підходів до рейтингової оцінки фінансового стану торгівельного підприємства з метою виявлення порівняльних переваг та недоліків при їх практичному застосуванні. Розглянуто переваги і недоліки методів, які грунтуються на використанні абсолютних та відносних показників, і такі, коли бажаною є інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. Обгрунтовано доцільність проведення рейтингової оцінки фінансового стану торговельного підприємства за допомогою інтегрального показника, при побудові якого можна скористатися узагальненою функцією Харрингтона. Для діючого підприємства проведено порівняльний аналіз оцінки фінансового стану за різними методиками. Для проведення рейтингової оцінки фінансового стану підприємства за допомогою функції бажаності Харрингтона запропоновано використовувати інструментарій MS Excel. Розраховано економічну ефективність автоматизації процесу рейтингової оцінки фінансового стану підприємства з використанням самохронометражу робочого часу. Доведено, що запропонована методика рейтингової оцінки фінансового стану підприємства є найменш трудомісткою.

О. Piddubna, N. Ivannikova

COMPARATIVE DESCRIPTION OF METHODS OF RATING EVALUATIO NOFTHE FINANCIAL STATEOF TRADE ENTERPRISE

Summary

The article are presents results of research of application of the existent methodological going are near the rating estimation of the financial state of trade enterprise with the purpose of exposure of comparative advantages and failings at their practical application. Advantages and lacks of both methods, which are based on the use of absolute and relative indexes, are considered and such, when desired is an integral estimation of the financial state of enterprise. Grounded expedience of lead through of rating estimation of the financial state of trade enterprise by an integral index at the construction of which it is possible to take advantage of the generalized function of Harrington. The comparative analysis of estimation of the financial state is conducted after different methods for an operating enterprise. It is suggested to use the tool of MS Excel for the lead through of rating estimation of the financial state of enterprise by the function of desirability of Harrington. Economic efficiency of automation of process of rating estimation of the financial state of enterprise is expected with the use of time-study of working hours. It is proven that the offered method of rating estimation of the financial state of enterprise is the least labour intensive.

№ 11 2014, стор. 26 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 477

Відомості про авторів

О. О. Піддубна

к. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики, Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"

О. Piddubna

Candidate of Economic Science, head of Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody


Н. А. Іваннікова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і маркетингу, Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"

N. Ivannikova

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics of Enterprise and Marketing regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

Як цитувати статтю

Піддубна О. О., Іваннікова Н. А. Порівняльна характеристика методів рейтингового оцінювання фінансового стану торговельного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 26–32.

Piddubna, О. and Ivannikova, N. (2014), “Comparative description of methods of rating evaluatio nofthe financial stateof trade enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 26–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.