EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТА ЗЛИТТЯ ФІНАНСОВИХ І КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ ТНК В МЕЖАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
К. В. Марченко

Назад

УДК: 339.9

К. В. Марченко

ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТА ЗЛИТТЯ ФІНАНСОВИХ І КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ ТНК В МЕЖАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглянуто особливості транформацїї стратегій ТНК на сучасному етапі. Аналізуючи світовий досвід і систематизуючи його, виділено основні мотиви трансферу та злиття фінансових і капітальних активів. Наведено особливості злиттів та поглинань і діяльності ТНК на сучасному етапі. Наведено динаміку світових прямих іноземних інвестицій (ПІІ), транскордонних угод, інвестицій в нові проекти по регіонам і основним країнам світу, динаміку світового ринку злиття і поглинання. Проаналізовано особливості тенденцій злиття та трансферу фінансових і капітальних активів у розрізі галузей, а також територіальному розрізі. Сформовано загальні відмінні риси і своєрідні тенденції європейських ТНК та ТНК США, виділено 5 найбільших за вартістю угод злиттів у даних географічних регіонах. Визначено напрями діяльності ТНК під дією процесу глобалізації, зокрема низькі витрати при виробництві, місткий внутрішній ринок країни-реципієнта, політична стійкість країни, наявність кваліфікованої робочої сили, яка готова працювати в дочірній компанії ТНК, наявність доступних природних ресурсів. Виокремлено основи розвитку процесу транснаціоналізації для вітчизняних підприємств.

К. Marchenko

TRENDS IN MERGERS AND TRANSFER OF FINANCIAL ASSETS AND CAPITAL TNC'S WITHIN THE GLOBAL ECONOMY

Summary

In the article the peculiarities tranformes strategies of TNC's at the present stage. Analyzing world experience and systematizing it highlighted the main motives of the transfer and merger of the financial and capital assets. The peculiarities of m & a and TNС's at the present stage. The dynamics of world foreign direct investment (FDI), cross-border transactions, investment in new projects in regions and major countries of the world, the dynamics of the world market of mergers and acquisitions. Analyzed trends in mergers and transfers of financial and capital assets by industry, and in territorial aspect. Formed common features and specific trends of the European TNC's and TNC's of USA allocated 5 largest value of mergers in these geographical regions. Voznesene activities of TNC's under the influence of the globalization process, in particular low costs, large domestic market of the country-recipient, the political stability of the country, presence of the qualified labour force, which is ready to work in a subsidiary company of TNC's, the presence of available natural resources. A dedicated basis for the development of the process of transnationalization for domestic enterprises.

№ 11 2014, стор. 37 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 753

Відомості про авторів

К. В. Марченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теоріі, БДПУ, м. Бердянськ

К. Marchenko

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

Як цитувати статтю

Марченко К. В. Тенденції трансферу та злиття фінансових і капітальних активів тнк в межах глобальної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 37–42.

Marchenko, К. (2014), “Trends in mergers and transfer of financial assets and capital tnc's within the global economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.