EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В СОБІВАРТОСТІ ОТРИМАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
О. В. Назаренко

Назад

УДК: 657:474.5:332.334.4:631

О. В. Назаренко

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В СОБІВАРТОСТІ ОТРИМАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

Процеси глобалізації аграрного бізнесу формують у сучасному обліковому середовищі нагальну потребу вдосконалення відображення природної складової в собівартості сучасної екологічнозорінтованої сільськогосподарської продукції. У статті наведено перелік зобов'язань власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, порядок формування та класифікацію витрат на поліпшення земель за основними бухгалтерськими критеріями, уточнено структуру витрат на вирощування сільськогосподарської продукції з урахуванням екологічної складової. Досліджено показники, що характеризують винос основних елементів живлення з урожаєм основної й побічної продукції. Вдосконалено методику розподілу капітальних витрат (суми амортизації) на поліпшення земельних ділянок як об'єкту основних засобів, з врахуванням часової особливості впливу на виробництво сільськогосподарської продукції та повноцінного їх відображення в собівартості з урахуванням діючих сівозмін регіону. Проведено бальну оцінку впливу на грунт культур у сівозміні.

O. Nazarenko

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF CAPITAL EXPENDITURE REFLECTION FOR AGRICULTURAL LAND IMPROVING IN THE COST OF GETTING PRODUCTION

Summary

The processes of globalization of agrarian business form in modern accounting environment. The urgent need to improve the display of the natural component of the cost of modern harmless orientated agricultural products. The is in the article the list of obligations of owners and users of agricultural land. It is investigated parameters characterizing the removal of the main battery pack with the main crop and by-products . It is improved methodology for the allocation of capital costs (depreciation ) on the improvement of land as property , plant and equipment , taking into account temporal features influence on agricultural production and to display them in full cost given current rotation region. It is made the banal scoring of impact on soil crops in the rotation.

№ 11 2014, стор. 48 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 410

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

O. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

Як цитувати статтю

Назаренко О. В. Науково-практичні аспекти відображення капітальних витрат на поліпшення сільськогосподарської земельної ділянки в собівартості отриманої продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 48–53.

Nazarenko, O. (2014), “Scientific and practical aspects of capital expenditure reflection for agricultural land improving in the cost of getting production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 48–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.