EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ
І. В. Христофорова, Ю. О. Маслова

Назад

УДК: 657.6

І. В. Христофорова, Ю. О. Маслова

ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено стан та проблеми впровадження конкретних заходів для формування в Україні ефективної системи контролю якості аудиту. Констатація цих заходів відбулася через ретельне вивчення сучасної законодавчої та нормативної бази. Проаналізовано форми здійснення контролю якості аудиторських послуг Аудиторською палатою України та доведена необхідність удосконалення організаційних та методичних його аспектів як на державному рівні, так і на рівні аудиторських фірм. Крім того, наведено основні результати зовнішніх перевірок, які проведені АПУ, з питань якості. Досліджено зарубіжний досвід контролю за якістю аудиторських послуг, зокрема деяких держав Європейського Союзу, а також можливості адаптації деяких вдалих елементів такого контролю до умов вітчизняної економіки. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності системи контролю за якістю аудиту в Україні.

I. Khrystoforova, Y. Maslova

AUDIT SERVICES QUALITY CONTROL IN UKRAINE AND EUROPE: INTERNAL AND EXTERNAL ASPECTS

Summary

In the article the current state and problems of implementation of specific activities to form the effective audit quality control system in Ukraine are examined. Statement of these events took place after a thorough study of modern legal and regulatory framework. The forms of audit services quality control are analyzed by the Audit Chamber of Ukraine and the necessity of the improvement of organizational and methodical aspects both at the state level and at the audit firms' level is demonstrated. In addition, the basic results of external audits on quality conducted by the Audit Chamber of Ukraine are shown. Foreign experience of the audit services quality control, in particular of some States of the European Union, as well as the adaptability of some successful elements of this control to the conditions of the domestic economy are studied. Recommendations on increasing efficiency of audit quality control in Ukraine are considered.

№ 11 2014, стор. 82 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 413

Відомості про авторів

І. В. Христофорова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Донецький інститут залізничного транспорту

I. Khrystoforova

Ph.D. in Economics, associate Professor,Accounting and Auditing Department, Donetsk Institute of Railway Transport


Ю. О. Маслова

студентка IV курсу спеціальності "Облік і аудит", Донецький інститут залізничного транспорту

Y. Maslova

Fourth year student, speciality of 'Accounting and Auditing', Donetsk Institute of Railway Transport

Як цитувати статтю

Христофорова І. В., Маслова Ю. О. Перевірка якості аудиторських послуг в Україні та європі: внутрішній та зовнішній аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 82–86.

Khrystoforova, I. and Maslova, Y. (2014), “Audit services quality control in Ukraine and europe: internal and external aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.