EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
С. В. Іванов, О. В. Брежнєва-Єрмоленко, Я. В. Канівець

Назад

УДК: 336.226.338.1

С. В. Іванов, О. В. Брежнєва-Єрмоленко, Я. В. Канівець

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто питання удосконалення формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень; досліджено питання недостатності забезпечення дохідної бази місцевих бюджетів; запропоновано вирішення проблеми ухилення від сплати податків; проаналізовано динаміку надходжень місцевих податків і зборів України за останні роки, де було виявлено проблеми у формуванні доходів місцевих бюджетів; запропоновано шляхи реорганізації системи оподаткування місцевими податками та зборами і напрями підвищення ролі місцевого оподаткування; виявлено низку факторів, що негативно позначаються на результативності податкового адміністрування та методи їх усунення; встановлено, що визначення фінансовою основою здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень податків та зборів, які пов'язані з територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці є головною умовою для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

S. Ivanov, O. Brezhnyeva-Yermolenko, Y. Kanivets

TAX REVENUES OF LOCAL BUDGETS AS A BASIS FOR FINANCIAL SECURITY OF LOCAL GOVERNMENT

Summary

The issues of improving the formation revenues of local budgets by taxes; investigational questions failure to ensure the revenue base of local budgets; proposed solution to the problem of tax evasion; analyzed dynamics of the revenues local taxes and fees Ukraine in recent years, where the identified problems in the revenue formation of local budgets; proposed the ways to the reorganization of the taxation system of local taxes and fees and direction of increasing role of local taxation; found factors which negatively affect on the effectiveness of tax administration, and methods of their elimination; it is set that determination of realization of local self-government of own plenary powers of taxes and collections which are related to territory of the proper administrative-territorial unit is a main condition for providing of implementation the organs of local self-government of own and delegated plenary powers organs financial basis.

№ 12 2014, стор. 16 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

С. В. Іванов

д. е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

S. Ivanov

Doctor of Economics., Professor of the Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university


О. В. Брежнєва-Єрмоленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

O. Brezhnyeva-Yermolenko

Ph.D., associate Professor of Department of of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university


Я. В. Канівець

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет

Y. Kanivets

Master's degree, Dnieprodzerzhinsk State technical university

Як цитувати статтю

Іванов С. В., Брежнєва-Єрмоленко О. В., Канівець Я. В. Податкові надходження місцевих бюджетів як основа фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 16–19.

Ivanov, S., Brezhnyeva-Yermolenko, O. and Kanivets, Y. (2014), “Tax revenues of local budgets as a basis for financial security of local government”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 16–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.