EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Т. П. Пасічник

Назад

УДК: 338

Т. П. Пасічник

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано загальні направлення конкурентного ринку України, приділено особливу увагу позитивним та негативним чинникам, які притаманні вітчизняному організаційно-економічному механізму антимонопольного регулювання. Виявлено, що існуючий механізм формування цін і тарифів дозволяє природним монополістам завищувати розміри необхідних витрат і встановлювати самостійно монопольні ціни відповідно до діючих методів державного регулювання, що здебільшого забезпечує отримання надвисокого прибутку. Монополісти, як правило, не бажають знижувати витрати, оскільки мають можливість відшкодовувати їх саме через завищені тарифи. У результаті частина витрат перекладається на підприємства немонополізованого сектора економіки та населення. Саме тому автор стверджує, що монополістичний ринок являє собою специфічний сектор економіки, суб'єкти якого нерідко зловживають своїм домінуючим становищем на внутрішньому ринку. З огляду на це визначено загальні підходи до необхідності державного захисту добросовісної конкуренції, а також пріоритетні напрями державного регулювання вхідних бар'єрів на макрорівні, що повинно базуватися на новій системі державного регулювання економіки шляхом поєднання активного державного впливу і ринкових правил, що є важливою умовою подолання кризових явищ і стабілізації макроекономічного стану в країні.

T. Pasіchnyk

ANTITRUST REGULATION IN UKRAINE: ANALYSIS AND AREAS OF IMPROVEMENT

Summary

The article analyzes the general direction of the competitive market of Ukraine, paid special attention to the positive and negative factors that are inherent in the domestic organizational and economic mechanism of antitrust regulation. It was found that the existing mechanism of pricing and tariff allows natural monopolies inflate the size of the necessary expenses and set monopoly prices independently according to current methods of state regulation that mostly gives a super-high profit. The monopolists are generally unwilling to cut costs because they are able to compensate with inflated prices. As a result of the cost is transferred to the Company nemonopolizovanoho economy and population. Therefore, the author argues that the monopoly market is a specific sector of the economy, subjects who often abuse their dominant position in the domestic market. Given this defining common approaches to the need for state protection of fair competition, as well as priority areas of state regulation of entry barriers at the macro level, which should be based on a new system of state regulation of the economy through a combination of active state influence and market rules is essential to overcome crisis and stabilize the macroeconomic situation in the country.

№ 12 2014, стор. 96 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 309

Відомості про авторів

Т. П. Пасічник

викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет Тернопільський національний економічний університет, м. Нововолинськ

T. Pasіchnyk

lecturer in "Economics and account of economic activity", Novovolynsk Faculty of Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Пасічник Т. П. Антимонопольне регулювання в Україні: аналіз та напрями вдосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 96–100.

Pasіchnyk, T. (2014), “Antitrust regulation in Ukraine: analysis and areas of improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 96–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.