EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК ОСНОВА РОЗБУДОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
О. В. Магута

Назад

УДК: 330.3 378

О. В. Магута

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК ОСНОВА РОЗБУДОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті розглянуто сутність та основні риси економіки знань у контексті створення базової основи для формування постіндустріального суспільства. Проаналізовано місце України серед інших країн в оцінці індексів знань, економіки знань, інновацій, інформаційної структури, інституціонального режиму економіки. Враховуючи, що Україна за даними звіту Всесвітнього банку за результатами 2012 року займає досить високе місце по індексу освіти, а по індексах інновацій та економіки знань — значно нижчі, визнано за необхідне на державному рівні приділити увагу активізації інноваційної діяльності, розширенню сфери та змістовного наповнення інформаційної інфраструктури, а також створення умов для кардинальної зміни інституціонального режиму економіки. Показано, що рівень освіти без створення сприятливого інституціонального середовища для імплементації знань у практичну діяльність, невзмозі самостійно визначати перспективи економіки знань та напрямів розбудови постіндустріального суспільства.

O. Maguta

ECONOMY OF KNOWLEDGE AS THE BASIS IN DEVELOPING POSTINDUSTRIAL SOCIETY

Summary

The article focuses on the subject matter and main features of economy of knowledge in the context of the formation of basic foundation for developing postindustrial society. The place of Ukraine among other countries in the evaluation of knowledge index, economy of knowledge, innovations, information structure, and institutional regime of economy have been analyzed. Considering the fact that Ukraine occupies rather high position in education index and much lower as of the innovation indexes and economy of knowledge, according to the World Bank data in 2012 the enhancement of innovation activity, expansion of sphere and subject matter context of information structure and creation of conditions for fundamental change of the institutional regime of economy at the domestic level must be considered. It has been shown, that such level of education cannot distinguish the prospects of economy of knowledge and the concepts of developing postindustrial society without the creation of positive institutional background for knowledge implementation.

№ 12 2014, стор. 133 - 139

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 784

Відомості про авторів

О. В. Магута

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України

O. Maguta

postgraduate student, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Магута О. В. Економіка знань як основа розбудови постіндустріального суспільства . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 133–139.

Maguta, O. (2014), “Economy of knowledge as the basis in developing postindustrial society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 133–139.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.