EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
А. В. Терент'єва

Назад

УДК: 351.378

А. В. Терент'єва

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

Сучасна система державного управління, яка наділена адміністративно-правовими повноваженнями, не може повністю виконати покладені на неї завдання щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, тому актуальним є її удосконалення у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.
Системний підхід до управління — це не набір правил чи принципів, якими мають керуватися управлінці, а загальний спосіб мислення і підходу щодо організації і управління. Суть системного підходу полягає у пошуку простого у складному, декомпозицією проблеми на складові частини.
Метою використання системного аналізу стосовно конкретної проблеми є підвищення ступеня обгрунтованості рішення, що ухвалюється, розширення безлічі варіантів, серед яких проводиться вибір, з одночасним зазначенням способів відкидання варіантів, що поступаються іншим.
Системний аналіз набув значного поширення при вирішенні таких завдань, як розподіл матеріальних ресурсів між структурними підрозділами, визначення майбутньої потреби в новому обладнанні і працівниках різної кваліфікації, прогнозування попиту на різні види робіт в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Зменшення часу на розроблення, прийняття та реалізацію управлінських рішень, зростання невизначеності та ризику, необхідність залучення з резервів додаткових ресурсів, наявність різних режимів функціонування системи державного управління в умовах надзвичайних ситуацій свідчать про те, що державне управління у цій сфері має певні особливості. Їх урахування в діяльності органів державного управління в умовах надзвичайних ситуацій дасть можливість зменшити вірогідність прийняття неадекватних управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та часу на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, зменшенню збитків.

A. Terentieva

SYSTEMS ANALYSIS AS A METHOD OF DECISION-MAKING AND JUSTIFICATION OF CIVIL PROTECTION

Summary

The current system of public administration, which is endowed with administrative and legal authorities, can not completely fulfill its task of protecting the population and territories from emergency situations, so it is urgent improvements in prevention and elimination of emergency situations.
System approach to management — this is not a set of rules or guidelines to be followed by managers, and the general way of thinking and approach to organization and management. The essence of the system approach is to find a simple to complex, decomposition of the problem into its component parts.
The purpose of using systems analysis concerning the specific problem is to increase the degree of validity of the decision taken, the expansion of a variety of options, including the selection, while indicating ways of discarding options that are inferior to others.
System analysis which used in solving such problems as the distribution of resources between departments, determine future needs for new equipment and workers of different skill forecasting the demand for various types of works in emergencies .
Reducing the time for development, adoption and implementation of management decisions, increase uncertainty and risk, the need to attract additional resources from the reserves , the availability of different modes of functioning of the public administration in emergency situations suggest that governance in this area has certain peculiarities. Taking them into account in the work of public administration in emergency situations will enable to reduce the likelihood of inappropriate decision-making, will help save resources and time in emergencies, and reduce losses.

№ 12 2014, стор. 152 - 155

Кількість переглядів: 727

Відомості про авторів

А. В. Терент'єва

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

A. Terentieva

Doctor of science of public administration, senior researcher, head of department of public service, management and learning under international projects, Institute of public administration in sphere of civil protection

Як цитувати статтю

Терент'єва А. В. Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень у сфері цивільного захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 152–155.

Terentieva, A. (2014), “Systems analysis as a method of decision-making and justification of civil protection”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 152–155.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.