EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
Т. А. Бурова, О. М. Волковицька

Назад

УДК: 657.446

Т. А. Бурова, О. М. Волковицька

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті описані результати дослідження організації обліку і аудиту податкових платежів на підприємстві та їх гармонізація з фінансовим обліком; розроблено шляхи удосконалення облікової політики щодо податків і зборів; у тому числі інформаційні моделі обліку податкових доходів і витрат в складі податку на прибуток, на додану вартість, облікові регістри, окремі моделі робочих документів аудитора, алгоритм перевірки бази розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ, розподіл обов'язків між працівниками відділу бухгалтерського обліку. Проведені дослідження складу і змісту податкової звітності показують, що окремі показники дублюють в додатках, розрахунках та деклараціях, не містять суттєвого інформаційного навантаження і є громіздкими та вимагають значної кількості часу для їх складання.

T. Burova, O. Volkovytska

ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDITING MAJOR TAX PAYMENTS IN UKRAINE

Summary

This paper describes the results of a study of accounting and auditing tax payments to the company and harmonization of financial accounting; developed ways to improve the accounting policy in respect of taxes and fees; including information models accounting of tax revenues and expenditures as part of income tax, value added tax, accounting records, certain models of the working papers of the auditor, the algorithm checks the base of calculation of VAT liabilities, segregation of duties between employees of the accounting. Past studies of the composition and content of tax reports show that some indices of overlap in applications, calculations and declarations do not contain significant information load and are bulky and require a significant amount of time for their preparation.

№ 13 2014, стор. 18 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

Т. А. Бурова

д. е. н., професор, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу

T. Burova

PhD, professor, head of department of accounting and economic analysis


О. М. Волковицька

к. е. н., ст. викладач кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

O. Volkovytska

PhD., lecturer of department of accounting and economic analysis, Nicholaev National University named byV.O.Suhomlynskiy

Як цитувати статтю

Бурова Т. А., Волковицька О. М. Організація обліку і аудиту основних податкових платежів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 18–21.

Burova, T. and Volkovytska, O. (2014), “Organization of accounting and auditing major tax payments in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.