EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
Т. О. Скрипко

Назад

УДК: 330.322:334.012.64

Т. О. Скрипко

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

Анотація

Розроблено напрями удосконалення інституційного-правового забезпечення інвестиційно-інноваційної активності бізнесу в контексті державної політики розвитку та пріоритетних сфер реалізації інвестиційно-інноваційних проектів. Доведено перспективність стратегії збільшення обсягів інвестицій з одночасним вирішенням завдань соціально-економічного розвитку територій. У межах національної стратегії важливо оновити місію та механізми державної політики. Конкретизовано головні стратегічні орієнтири державного планування у вигляді низки показників-індикаторів щодо валових капітальних інвестицій, спрямованих на інноваційні проекти і програми. Механізми політики управління розвитком інвестиційно-інноваційного забезпечення вітчизняного підприємництва доцільно зорієнтувати на пріоритетне удосконалення інституціональної структури економіки. Важливо зробити наголос на покращенні функціонально-ресурсного підгрунтя інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва, розробивши нормативно-методичний базис та запровадивши систематичний моніторинг ефективності державної політики стимулювання інвестиційно-інноваційної активності підприємницького сектору.

T. Skrypko

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT THE INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF INVESTMENT AND INNOVATION BUSINESS'S ACTIVITY

Summary

Directions improvement of the institutional and legal framework of investment and innovation activity of businesses in the context of public policy development and guidelines for the implementation of investment and innovation. Proved promising strategy for increasing investment while addressing the socio — economic environment. As part of the national strategy is important to update the mission and mechanisms of public policy. Concretized the main strategic goals of the state plan as a series of indicators, indicators on gross capital investments aimed at innovative projects and programs. Mechanisms management policy development investment and innovation to ensure domestic business expedient target for priority improvement of the institutional structure of the economy. It is important to emphasize the improvement of functional-resource basis for investment and innovation activities of small and medium enterprises, developing regulatory and methodological basis and introducing systematic monitoring of the effectiveness of public policies to encourage investment and innovation activities of the business sector.

№ 13 2014, стор. 41 - 45

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 555

Відомості про авторів

Т. О. Скрипко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівська комерційна академія

T. Skrypko

PhD, associate professor, assistant professor of management, Lviv Academy of Commerce

Як цитувати статтю

Скрипко Т. О. Напрями удосконалення інституційного-правового забезпечення інвестиційно-інноваційної активності бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 41–45.

Skrypko, T. (2014), “Directions of improvement the institutional and legal framework of investment and innovation business's activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 41–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.