EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
В. А. Замлинський

Назад

УДК: 339.1:636

В. А. Замлинський

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Анотація

У сучасному глобально-економічному просторі спостерігається значне відставання національної економіки, зумовлене низьким рівнем інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку. Стрімке зростання впливу науки та нових технологій посилює значення інноваційних чинників, необхідних для безумовного зростання агропродовольчого ринку та забезпечення довгострокових конкурентних переваг у світовому масштабі. Інтеграція України у світову продовольчу систему вимагає негайного впровадження інноваційної моделі розвитку продовольчої сфери як важливого чинника сталості і конкурентоспроможності. У статті проведено дослідження інвестиційно-інноваційних ресурсів як фундаментальних засобів становлення європейської моделі розвитку національної економіки. Проаналізовано сучасний стан інноваційного процесу в економіці України, обгрунтовано визначальну роль інноваційного процесу у формуванні агропродовольчого сектору як складової конкурентоспроможної національної економіки 21 століття, визначені, джерела фінансування нових технологій і необхідність активізації розвитку венчурного інвестування.

V. Zamlynskyi

COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS AND THEIR ROLE IN THE INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRO SECTOR OF UKRAINE

Summary

In today's global economic environment, there is a significant lag the national economy caused by low levels of investment and innovative software development. The rapid growth of the impact of science and new technology enhances the value of innovation factors required for unconditional increase agricultural markets and to ensure the long-term competitive advantage on a global scale. Integration of Ukraine into the global food system demands immediate implementation of innovative models of agro- spheres as an important factor in the sustainability and competitiveness. In this article a study of investment and innovation capabilities as fundamental means of becoming a European model of development of the national economy. The current state of the innovation process in Ukraine, proved decisive role in the innovation process in the formation of the agri-food sector as part of the national economy competitive 21st century, sources of financing of new technologies and the need to accelerate the development of venture investment.

№ 13 2014, стор. 46 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 383

Відомості про авторів

В. А. Замлинський

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту і статистики, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

V. Zamlynskyi

Ph.D., Associate Professor, Odessa Institute of Finance, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Odessa, Ukraine

Як цитувати статтю

Замлинський В. А. Інститути спільного інвестування та їх роль в інноваційному розвитку агропродовольчої сфери України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 46–49.

Zamlynskyi, V. (2014), “Collective investment institutions and their role in the innovation development of agro sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 46–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.