EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Н. О. Кравчук

Назад

УДК: 330.332: 331.1

Н. О. Кравчук

ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Анотація

У статті досліджено сутність інвестицій у людський капітал підприємства як головний елемент, поряд із споживчим та організаційним капіталом, його інтелектуального капіталу, а також визначено сутність самого людського капіталу підприємства. Визначено необхідність та ефективність таких інвестицій у особистісному та підприємницькому аспектах, при цьому особливу увагу приділено оцінці ефективності інвестицій в освіту працівника як визначальну рису економіки знань, а також визначені переваги інвестицій в людський капітал порівняно із інвестиціями в основний капітал. Розроблено основні напрями здійснення інвестицій у людський капітал підприємства, враховуючи процес його формування на індивідуальному рівні. Крім цього, визначено основні джерела інвестування в людський капітал на різних рівнях управління цим процесом. Виходячи із основних засад економіки знань, обгрунтовано роль інвестицій в людський капітал для сучасних умов господарювання як пріоритетне джерело отримання конкурентних переваг у ринковому середовищі.

N. Kravchuk

INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL AS PART OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE ENTERPRISE IN TERMS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

Summary

The nature of investment in the human capital of the company as a key element, along with consumer and organizational capital, its intellectual capital is investigational in the article, as well as the essence of the human capital of the company. The necessity and efficiency of investment in the business and personal aspects is defined, with particular attention paid to assessing the effectiveness of investment in employee education as a crucial feature of the knowledge economy and identified the benefits of investment in human capital compared to investments in fixed assets. The basic areas of investment in human capital of the company, including the process of its formation at the individual level it is worked out. In addition, the basic sources of investment in human capital at various levels of the process are defined. Based on the basic principles of the knowledge economy, the role of investment in human capital is reasonable for today's business environments as the preferred source of competitive advantage in the market environment.

№ 13 2014, стор. 94 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 694

Відомості про авторів

Н. О. Кравчук

викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет, Тернопільський національний економічний університет

N. Kravchuk

teacher of department of economy and account of economic activity Novovolynsk faculty, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Кравчук Н. О. Інвестиції у людський капітал як складову інтелектуального капіталу підприємства в умовах економіки знань. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 94–97.

Kravchuk, N. (2014), “Investment in human capital as part of the intellectual capital of the enterprise in terms of the knowledge economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 94–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.