EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ
І. М. Вядрова, В. Є. Волохата

Назад

УДК: 336.71:65.012.32

І. М. Вядрова, В. Є. Волохата

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ

Анотація

У статті проаналізовано науково-теоретичні підходи зарубіжних та вітчизняних вчених до визначення сутності поняття "залучені ресурси банку". Визначено теоретико-методологічні проблеми у цьому питанні в процесі управління залученими ресурсами банку. Використовуючи методику контент-аналізу, проведено узагальнення існуючих визначень даної категорії та здійснено удосконалення її сутності. Дослідження структури фінансових ресурсів банківської системи України дало можливість виявити елементи ресурсної бази, які відіграють провідну роль у діяльності банків. За результатами проведеного аналізу існуючих методик класифікації залучених ресурсів, зосереджених на депозитних рахунках банків, проведено ранжування кваліфікаційних ознак депозитних ресурсів банку. Результатом викладеного є побудована ієрархічна модель класифікації залучених ресурсів, зосереджених на депозитних рахунках банку. На відміну від існуючих наведена схема поділу фінансових ресурсів банку акцентує увагу на двох обов'язкових класифікаційних ознаках фінансових ресурсів банку: терміну використання та ініціатору формування.

I. Viadrova, V. Volokhata

THE ECONOMIC NATURE AND CLASSIFICATION OF ATTRACTED RESOURCES BANK

Summary

This article analyses scientific and theoretical approaches of foreign and domestic scientists to define the term "bank debt capital." Also it states theoretical and methodological problems of this issue under bank debt capital management. Using the principle of content analysis, there were made the summarizing of current terms of this category and its improvements. Structure analysis of financial resources of banking system in Ukraine permitted to define resource base elements, which are leading in banking activity. With the analysis results for current principles on classification of debt capital which are on deposit balances, there was developed the ranking of qualification characteristics for deposit bank resources. To sum up, there was developed hierarchical model of classification for debt capital which is on deposit balances of a bank. In contrast to current ones, the given model for financial resource division of the bank points out two required qualification characteristics of bank financial resources. They are both period of use, and forming initiator.

№ 14 2014, стор. 32 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 399

Відомості про авторів

І. М. Вядрова

к. е. н., професор кафедри банківської справи, заступник директора з навчально-методичної роботи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

I. Viadrova

Ph.D. in Economics, Professor of Chair of Banking, deputy director for study in Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)


В. Є. Волохата

викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

V. Volokhata

teacher of Chair of Banking in Kharkiv Institute of banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Як цитувати статтю

Вядрова І. М., Волохата В. Є. Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 32–39.

Viadrova, I. and Volokhata, V. (2014), “The economic nature and classification of attracted resources bank”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 32–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.