EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Босовська

Назад

УДК: 338.486.3

М. В. Босовська

ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті здійснено теоретичне осмислення необхідності розвитку інтеграційних процесів на різних ієрархічних рівнях економічної системи, що пов'язано із глобалізацією та інтернаціоналізацією бізнесу, посиленням конкуренції, активізацією трансформаційних перетворень в Україні та світовому економічному просторі у напрямі партнерства, співпраці, пошуку нових перспектив та векторів розвитку взаємодії підприємств. Це дозволило зробити висновок про необхідність конструктивного наукового переосмислення передумов та мотиваційних чинників інтегрування, особливостей та іманентних ознак здійснення інтеграційних процесів. З метою подолання зазначених теоретично-методологічних та прикладних проблем, запропонована систематизація та класифікація чинників та умов інтеграції суб'єктів туристичної діяльності у площині узгодження зовнішніх та внутрішніх впливів стосовно сфери дії; визначена їх кореляція з мотивами, цілями і можливостями інтеграції та вплив на реалізацію стратегічних можливостей учасників. Орієнтація на вирішення означених проблем розвитку інтеграційних процесів, у подальшому дозволить розвивати теретико-методологічний базис концепції інтеграційного розвитку суб'єктів господарювання та розробляти на її основі дієві механізми управління інтегрованими утвореннями.

M. Bosovskaya

PRECONDITIONS OF INTEGRATIVE PROCESSES IN TOURISM DEVELOPMENT

Summary

In the article was conducted theoretical reasoning of the necessity of the integrative processes development at different hierarchical levels of economic system, which is connected with business globalization and internationalization, activation of transformations in Ukraine and world economic area in the direction of partnership, cooperation, search of new prospects and vectors of development in enterprise interaction. This allowed making a conclusion about the necessity of constructive economic rethinking of economic subjects integrative interaction types and kinds, methodological grounding of integration preconditions and motivational determinants, peculiarities and immanent features of integrative processes accomplishment. With the aim of overcoming theoretical-methodological and applied issues mentioned, was suggested systematization and classification of determinants and conditions of integration of tourism activity subjects in the area of internal and external influences coordination concerning incidence; was defined their correlation with motives, purposes and integration opportunities and the influence of participants' strategic opportunities on accomplishment. Orientation on solving issues of integrative processes development mentioned will allow in the future developing theoretical-methodological basis of integrative development of economic management subjects concept and developing effective mechanisms of managing integrative formations on its basis.

№ 14 2014, стор. 50 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 381

Відомості про авторів

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

Як цитувати статтю

Босовська М. В. Передумови інтеграційної взаємодії туристичних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 50–56.

Bosovskaya, M. (2014), “Preconditions of integrative processes in tourism development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 50–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.