EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В. Д. Бєлік

Назад

УДК: 331.522.4:658

В. Д. Бєлік

ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Трудовий потенціал формується на різних рівнях управління: національному, регіональному, а також на рівні підприємств харчової промисловості. При цьому існують особливості його формування та збереження, однак основа трудового потенціалу залишається незмінною, тому що її складає працездатна людина. Забезпечити зростання виробництва конкурентоспроможної харчової продукції можливо на основі ефективного використання трудового потенціалу, який у широкому розумінні являє сукупність, елементами якої є працездатне населення, що характеризується кількісними та якісними показниками. У статті обгрунтовано і розроблено методичне забезпечення процесів формування та збереження трудового потенціалу. Розроблено методичні рекомендації з оцінювання трудового потенціалу, що дозволяє за його результатами приймати обгрунтовані управлінські рішення щодо формування та збереження працівників на підприємствах харчової промисловості. Визначено та обгрунтовано фактори, що впливають на формування та збереження трудового потенціалу підприємств харчової промисловості. Тактичний моніторинг трудової мобільності запропоновано для вирішення поточних і середньострокових завдань тактичного управління персоналом підприємств харчової промисловості.

V. Belik

THE APPROACHES TO FORMATION OF INVESTMENTS FOR DEVELOPMENT OF LABOUR POTENTIAL AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

Summary

The labor potential at different levels of management: national, regional, and also at level of the enterprises of the food-processing industry is formed. Thus there are features of its formation and preservation, however the basis of labor potential remains constant as it is made by the able-bodied person. To provide growth of manufacture of competitive food production it is possible on the basis of an effective utilization of labor potential which in wide understanding represents set which elements is the able-bodied population described quantitative and quality indicators. The methodical maintenance of processes of formation and preservation of labor potential is proved and developed. Methodical recommendations are developed according to labor potential which allows to make by its results the proved administrative decisions on formation and preservation of workers at the enterprises of the food-processing industry. The factors influencing formation and preservation of labor potential of the enterprises of the food-processing industry are determined and proved. The tactical monitoring of labor mobility is offered for the decision of the current and intermediate term problems of tactical management by the personnel of the enterprises of the food-processing industry.

№ 14 2014, стор. 98 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 353

Відомості про авторів

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

Як цитувати статтю

Бєлік В. Д. Підходи щодо формування інвестицій для розвитку трудового потенціалу на підприємствах харчової промисловості. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 98–100.

Belik, V. (2014), “The approaches to formation of investments for development of labour potential at the enterprises of the food-processing industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 98–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.