EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ В ХХІ СТ.
Р. Д. Стаканов

Назад

УДК: 339.91

Р. Д. Стаканов

ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ В ХХІ СТ.

Анотація

Міграційна політика відіграє важливу роль у визначенні напрямів, умов, а також наслідків для міжнародної міграції. Багато країн включили міграційну політику до своїх національних стратегій та планів економічного розвитку. З 1990 по 2013 рр. частка урядів, що мають намір збільшити імміграцію зросла серед розвинених країн до 22%. Такі країни, як Австралія, Канада, Нова Зеландія, а також США традиційно розглядаються як країни постійної імміграції, а їхня міграційна політика спрямована на заохочення довготермінового перебування мігрантів. Поряд з традиційними країнами імміграції згаданими вище, окремі країни роблять акцент при імміграції на етнічні та релігійні мотиви. Інша категорія постійних мігрантів складається з підприємців та інвесторів, які приносять капітал до країни призначення. Переважна більшість урядів або ж використовували політику, що була спрямованою на підтримання поточного рівня тимчасової міграції в цих країнах, або не втручались в її розвиток. Серед розвинених країн схильність до підвищення обсягів тимчасової трудової міграції вдвічі перевищувала аналогічні показники країн, що розвиваються.

R. Stakanov

PECULIARITIES OF DEVELOPED COUNTRIES MIGRATION POLICIES IN THE TWENTY-FIRST CENTURY

Summary

Migration policy plays an important role in determining the direction, conditions and consequences of international migration. Many countries have included migration policies to their national strategies and plans of economic development. From 1990 to 2013 the share of governments that intended to increase immigration has increased in developed countries to 22%. Such countries as Australia, Canada, New Zealand and the United States has traditionally been regarded as the countries of permanent immigration, and their migration policies were aimed at encouraging long-term immigration. Along with the traditional abovementioned immigration countries, some countries have focused at immigration on ethnic and religious grounds. Another category of permanent migrants consists of entrepreneurs and investors who bring capital into the country of destination. The vast majority of governments are using a policy that was aimed at maintaining the current level of temporary migration, or do not interfere in its development. Among developed countries, the tendency to increase the volume of temporary labor migration is twice higher than the corresponding situation in developing countries.

№ 15 2014, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1871

Відомості про авторів

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Стаканов Р. Д. Особливості міграційної політики розвинених країн світу в ххі ст.. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 11–15.

Stakanov, R. (2014), “Peculiarities of developed countries migration policies in the twenty-first century”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 11–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.