EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ
В. В. Кужель, Ю. В. Танасійчук

Назад

УДК: 005.35

В. В. Кужель, Ю. В. Танасійчук

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Анотація

Соціальна відповідальність є важливим інструментом підвищення репутації підприємства, довіри з боку суспільства, інвестиційної привабливості, капіталізації та конкурентоспроможності підприємств. Дослідження об'єктивних основ і форм реалізації соціальної відповідальності бізнесу пов'язане з необхідністю визначення функцій та тенденцій розвитку. Стаття присвячена розгляду значення соціальної орієнтації діяльності суб'єктів господарювання; приведено авторське бачення функцій соціальної відповідальності у сфері агробізнесу та їх характеристик.
Соціальна відповідальність бізнесу як найважливіший механізм задоволення інтересів суб'єктів ринку реалізує своє значення через призму функцій. Нормативна функція передбачає створення системи нормативів у життєдіяльності агропродовольчої сфери, а також надає їй цивілізованості і впливає на піднесення її розвитку. Функція стабілізації і розвитку дозволяє нарощувати ринкову вартість бізнесу, визначає пріоритетність галузі на державному рівні, підвищує конкурентоздатність галузі та країни на світових ринках; раціоналізації та ефективності — означає, що соціальні рішення повинні мати економічний та соціальний ефект; регуляторно-управлінська — передбачає регулювання і управління соціальними процесами та об'єктами в агропродовольчій сфері; систематизації — розгляд соціальної відповідальності бізнесу як динамічної системи, що визначає найраціональніші способи взаємодії в агропродовольчій сфері; перетворювальна — орієнтує соціальну відповідальність на перетворення соціальних проблем на прибуткову діяльність; мотивації — означає, що соціальна відповідальність стимулює інвестиційний та інноваційний розвиток агропродовольчої сфери; соціальної взаємодії — сприяє розвитку та підвищенню кваліфікації персоналу, підтримці місцевої громади, здійснення благодійної діяльності; захисту — соціальна відповідальність бізнесу сприяє забезпеченню безпечних умов праці та техніки безпеки, продовольчої безпеки, екобезпеки та охорони навколишнього середовища, запобігає виникненню соціальних ризиків.
У сучасних економічних умовах соціальна відповідальність бізнесу має стати основою вирішення соціально-економічних проблем суспільства. Її основне значення полягає в забезпеченні стійкості соціально-економічної системи за рахунок задоволення інтересів у зовнішньому і внутрішньому середовищі діяльності організацій. Масштаби соціальної активності в аграрній сфері можуть істотно зрости, якщо держава буде її заохочувати та стимулювати шляхом формування сприятливого соціально безпечного середовища для діяльності підприємців.

V. Kuzhel, J. Tanasiichuk

IMPLEMENT THE FUNCTIONS OF CSR ON ENTERPRISES AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

Summary

Social responsibility is an important tool for improving the reputation of the company, public confidence, attractiveness, capitalization and enterprise competitiveness. The research objective manner and form of implementation of social responsibility associated with the need to determine the functions and trends. The article is devoted to the social value orientation of business entities; given the author's vision of social responsibility functions in agribusiness and their characteristics. Corporate Social Responsibility as a key mechanism for meeting the interests of market actors realizing their importance in the light functions. Regulatory function provides for the establishment of standards in the life of the agro-food sector, and giving it a civilization rise and affect its development. Stabilization and development allows you to increase the market value of the business prioritizes the industry at the state level, increases the competitiveness of the industry and country in the world markets; rationalization and efficiency — meaning that social decisions should have an economic and social impact; regulatory and management — provides for the regulation and management of social processes and objects in the agri-food sector; systematization — Consideration of corporate social responsibility as a dynamic system that determines the most rational ways of interacting in ahroprodovoliy area; transforming — social responsibility focuses on the transformation of social problems into profitable business; motivation — means that the social responsibility of stimulating investment and innovation development of agro-food sector; social interaction — and promotes staff development, support local community charitable activities; protection, social responsibility helps to ensure safe working conditions and safety, food safety, environmental safety and environmental protection, prevents social risks.
In the current economic conditions, corporate social responsibility has become the basis of the socio-economic problems of society. Its main value is to ensure the stability of the socio-economic system by satisfying the interests of the external and internal environment of organizations. The extent of social activities in agriculture may increase substantially if the state is to promote and encourage it by creating a favorable social and safe environment for entrepreneurs.

№ 15 2014, стор. 77 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 778

Відомості про авторів

В. В. Кужель

к. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

V. Kuzhel

Ph.D., doctoral


Ю. В. Танасійчук

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

J. Tanasiichuk

lecturer, Department of Economics ,Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Кужель В. В., Танасійчук Ю. В. Реалізація функцій соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах агропродовольчої сфери. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 77–80.

Kuzhel, V. and Tanasiichuk, J. (2014), “Implement the functions of csr on enterprises agricultural and food sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 77–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.