EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Пустоваров

Назад

УДК: 336.142.2

В. В. Пустоваров

БЮДЖЕТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено стан бюджетного фінансування розвитку галузей та секторів економіки України у 2006—2013 роках. Визначено макроструктурні пропорції спрямування бюджетних ресурсів у матеріальне виробництво і невиробничу сферу, інфраструктурні та виробничі сектори. Розраховано міжгалузеві пропорції використання бюджетних ресурсів між промисловістю, сільським господарством, ПЕК, будівництвом та внутрішньогалузеві пропорції між окремими підгалузями промисловості. Виявлено, що понад 90% видатків зведеного бюджету спрямовується в сектори інфраструктури: у виробничу — до 6%, соціальну — до 65%, безпекову — до 25%. У сільське господарство направляється 2—4%, промисловість, ПЕК, будівництво — 3—5% видатків бюджету. Доведено наявність диспропорцій у бюджетному стимулюванні матеріальної та невиробничої сфер, індустріальних галузей, що не відповідає пріоритетним напрямам інноваційної діяльності в державі та потребує зміни структури видатків на користь інноваційної складової.

V. Pustovarov

BUDGETARY STIMULATION OF DEVELOPMENT INDUSTRIES AND SECTORS OF NATIONAL ECONOMY

Summary

The state of the budgetary financing of development of industries and sectors of Ukrainian economy is investigational in 2006—2013. Certain macrostructures proportions of budgetary resources aspiration are in a material production and unproductive sphere, infrastructural and productive sectors. Expected inter-branch proportions of the use of budgetary resources between industry, agriculture, energy sector, building and internal economy branch proportions between the separate sub-industries. It is educed that over 90% charges of the erected budget directed in the sectors of infrastructure: in productive — to 6%, social — to 65%, safety — to 25%. 2—4% is directed in agriculture, industry, energy sector, building — 3—5% charges of budget. The conducted calculations witnessed the presence of disproportions in budgetary stimulation of material and unproductive spheres, industrial industries of industry that does not answer priority directions of innovative activity in the state and needs the change of structure of charges in behalf on an innovative constituent.

№ 15 2014, стор. 107 - 112

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 855

Відомості про авторів

В. В. Пустоваров

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

V. Pustovarov

Candidate "Institute of economy and forecasting, Ukrainian National Academy of Science"

Як цитувати статтю

Пустоваров В. В. Бюджетне стимулювання розвитку галузей та секторів національної економіки . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 107–112.

Pustovarov, V. (2014), “Budgetary stimulation of development industries and sectors of national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 107–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.