EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ
О. С. Москвічова

Назад

УДК: 338.2

О. С. Москвічова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

Анотація

На основі узагальнення теоретично-практичного доробку обгрунтовано необхідність розробки Концепції державного регулювання кредитних послуг України в умовах банківської кризи. Визначено основні напрями її реалізації, які полягають в удосконаленні нормативно-правової бази, підвищенні якості державного нагляду та регулювання, формуванні спеціальних фондів підтримки кредитування та розробці комплексної програми кредитування реального сектору економіки. Запропоновано систематизувати кредитне законодавство у Банківському кодексі та запровадження положень Базеля III. А також використання системи раннього попередження кризових явищ та формування змінних вимог щодо створення резервів на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Наведено нормування показників іпотечного кредитування, можливість державної компанії з управління активами мінімізувати обсяги проблемних кредитів на балансі банківських установ. Розглянуто кредити рефінансування як альтернативу рекапіталізації банків та можливість використання державно-приватного партнерства при створені Спеціальних фондів рефінансування для зменшення навантаження на державний бюджет.

O. Moskvichova

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CREDIT SERVICES IN UKRAINE ON THE BANKING CRISIS

Summary

On the basis of generalization the theoretical and practical achievements substantiated the necessity of working of The Concept of public administration of credit services in Ukraine on the banking crisis. Defined basic directions of its implementation, which are to perfection the regulatory framework, improving the quality of public oversight and regulation of the formation of special funds to support lending and develop a comprehensive program of lending to the real economy. A systematize credit to the banking legislation implementing the provisions of the Banking Code and Basel III. And the use of early warning crisis systems and the formation of variable requirements for the establishment of reserves for possible losses on credit transactions. Submitted rationing measures of mortgage lending, the possibility of the State asset management company to minimize the amount of bad loans on the balance sheet of the banking institutions. The loans to refinance, as an alternative to the recapitalization of banks, and the ability to use public-private partnerships with established special funds to refinance to reduce the burden on the State budget.

№ 15 2014, стор. 113 - 117

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 757

Відомості про авторів

О. С. Москвічова

аспірант кафедри економіки підприємств, Львівський національний університет імені Івана Франка

O. Moskvichova

graduate student of Department of enterprises' economy, Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Москвічова О. С. Концептуальні засади державного регулювання кредитних послуг України в умовах банківської кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 113–117.

Moskvichova, O. (2014), “Conceptual foundations of public administration of credit services in Ukraine on the banking crisis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 113–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.