EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
Ю. І. Ясько

Назад

УДК: 33.009.12

Ю. І. Ясько

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено теоретико-методологічні засади конкурентної політики держави, а саме: визначено сутність, суб'єкт та обєкт даного виду державної політики. Проведено порівняльний аніліз між конкуртентною та антимонопольною політикою держави. Визначено, що на становлення та розвиток конкурентних відносини в країні значно вливають процеси прийняття і реалізація політичних рішень у макроекономічній сфері. Встановлено, що цілі та інструменти економічної політики повинні враховувати сучасні тенденції суспільного розвитку. Обгрунтовано, що при розробленні конкурентної політики необхідно забезпечити чітке визначення та неухильне дотримання принципів, на яких має базуватися даний вид державної політики. Також автором запропоновано ефективний механізм реалізації конкурентої політики в Україні, який базується на комплексній взаємодії інструментів, за допомогою яких забезпечуються оптимальні параметри економічної конкуренції.

U. Yasko

COMPETITION POLICY OF THE STATE: ESSENCE, PRINCIPLES AND MECHANISM OF IMPLEMENTATION

Summary

In the article researched the theoretical and methodological principles of competition policy, in particular the essence, the subject and object of this type of public policy. Сonducted comparative analysis between competition policy and antitrust policy. Determined that the establishment and development of competitive relations in the country has poured adoption and implementation of political decisions in the macroeconomic sphere. Established that the objectives and instruments of economic policy should take into account current trends of social development. Substantiated that with the development of competition policy must provide a clear definition and strict adherence to the principles which should be based on this type of public policy. Also, the authors proposed an effective mechanism for implementing policies competitors in Ukraine, which is based on a complex interaction of tools with which ensured the optimum parameters of economic competition.

№ 15 2014, стор. 118 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1132

Відомості про авторів

Ю. І. Ясько

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

U. Yasko

postgraduate, Kiev National University of Trade and Economics, Kiev

Як цитувати статтю

Ясько Ю. І. Конкурентна політика держави: сутність, принципи та механізм реалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 118–124.

Yasko, U. (2014), “Competition policy of the state: essence, principles and mechanism of implementation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 118–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.