EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЙ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Н. В. Проць

Назад

УДК: 336.142

Н. В. Проць

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЙ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Анотація

У статті проаналізовано концепції бюджетування. Концепція є документом, що визначає основні підходи до побудови системи бюджетування, на основі створення єдності і несуперечності управлінської облікової політики, використовуваних методик, формату надання даних, бюджетних форм, зон компетенції. Основні концепції на сьогодні: традиційне бюджетування, покращене бюджетування (beter budgeting), прогресивне або просунуте бюджетування (advanced budgeting), процесно-орієнтованого бюджетування (activity-based budgeting), концепція безбюджетної діяльності (beyond budgeting), бюджетування, орієнтоване на результат (performance budgeting).
Простежуються дві глобальні тенденції такі, як "покращене бюджетування" (Better Budgeting) і "поза бюджетування" (Beyond Budgeting). Просунуте (прогресивне) бюджетування (Advanced Budgeting) є спробою поєднати найважливіші елементи обох підходів. Hope J., Fraser R. розвивають думку в напрямі безбюджетної діяльності і класифікують концепції бюджетування на децентралізоване бюджетування (beyond budgeting) та бюджетування, орієнтоване на результат (performance budgeting). При традиційному бюджетуванні більшість визначених у бюджетах цілей не виконуються, надто великі витрати, сильна прив'язка до монетарних фінансових показників і т.д. Покращене бюджетування фокусується на спрощенні традиційного бюджетування шляхом підвищення її функціональних та інституційних аспектів. В концепція прогресивного бюджетування існує тісна прив'язка бюджетів до стратегічних цілей, орієнтація на ринок (бенчмаркінг); зменшення рівня деталізації, забезпечення гнучкості бюджетування через застосування ковзних планів (Rolling Forecast) і постійне коригування (адаптація до актуальних змін) цілей. Радикально відрізняється концепція beyond budgeting ("Поза бюджетування"), під якою розуміють модель управління без використання бюджетування в традиційному його розумінні. Спільним для концепції покращеного, прогресивного бюджетування та моделі безбюджетної діяльності є високий рівень децентралізації, використання ковзних прогнозів та орієнтація на ринкові конкурентні позиції при фіксації цілей. Попри наявні альтернативи та недоліки на практиці в більш як 90 % випадків використовують традиційне бюджетування.

The article explores the concept of budgeting. The concept is a document that defines the approaches to the construction of budgeting by creating unity and consistency of management accounting policies used methods of providing data, budget forms, areas of competence. Basic concepts for today: traditional budgeting, better budgeting, progressive or advanced budgeting, activity-based budgeting, beyond budgeting, performance budgeting. There are two global trends, such as "better budgeting" and "beyond budgeting". Advanced (progressive) budgeting is an attempt to combine the essential elements of both approaches. Hope J., Fraser R. view toward developing activity without budget and classify the concept of budgeting to beyond budgeting and performance budgeting. In most traditional budgeting purposes specified in the budget are not met, too much spending, strong binding to monetary financial indicators, etc. "Better budgeting" focuses on simplifying the traditional budgeting by improving its functional and institutional aspects. In the concept of advanced budgeting there is a close linking budgets to the strategic goals focus on market (benchmarking); reducing the level of detail budgeting flexibility through the use of moving plans (Rolling Forecast) and constant adjustment (adaptation to current changes) purposes. A radically different concept "beyond budgeting", which refers to the management model without budgeting in the traditional sense of it. The common characteristic for better, advanced and beyond budgeting is high level of decentralization, using sliding forecasts and orientation to market competitive position at a fixed goals. Despite the alternatives available and disadvantages in practice for more than 90% of cases using traditional budgeting.

N. Prots

FEATURES OF BUDGETING CONCEPTS AND THEIR CLASSIFICATION

№ 15 2014, стор. 125 - 132

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1041

Відомості про авторів

Н. В. Проць

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

N. Prots

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Проць Н. В. Особливості концепцій бюджетування та їх класифікація . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 125–132.

Prots, N. (2014), “Features of budgeting concepts and their classification”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 125–132.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.