EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ЗА РІЗНИХ ТИПІВ СУСПІЛЬСТВ
О. В. Пирог

Назад

УДК: 330.342.24

О. В. Пирог

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ЗА РІЗНИХ ТИПІВ СУСПІЛЬСТВ

Анотація

У статті досліджено теоретичні та методичні положення щодо економічного розвитку національних економік за умов різних типів суспільств. Узагальнено характерні відмінності розвитку національних економік за умов різних типів суспільства. Доведено, невпинний процес суспільного розвитку обумовлює становлення постіндустріального суспільства відбувається через всебічний розвиток нематеріального виробництва, технічне переоснащення матеріального виробництва на основі впровадження високих технологій, зростання ролі креативної й інтелектуальної діяльності працівників. Розвиток постіндустріального суспільства спричиняє формування новітньої парадигми розвитку національного господарства через розширення факторів виробництва, підвищуючи значення інформації та знань; зміну трудової та стимулювання зростання частки високотехнологічного матеріального та нематеріального виробництва в національній економіці країни. У постіндустріальному суспільстві пріоритетними факторами виробництва, окрім класичних факторів виробництва доіндустріального та індустріального суспільств, стають інформація та знання, які мають необмежений характер. Обгрунтовано вектори розвитку національної економіки за результатами семантичного аналізу основних категорій постіндустріального суспільства та дослідження етапів розвитку національної економіки за таких умов.

O. Pyrog

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMIES IN DIFFERENT TYPES OF SOCIETIES

Summary

The article present the results of the theoretical and methodological bases for economic development of the national economy under the conditions of different types of societies. Generalized characteristic differences of national economies under conditions of different types of society. Proved unstoppable process of social development causes the formation of post-industrial society is through comprehensive development immaterial production, technical re-equipment of material production through the introduction of high technology, the increasing role of the creative and intellectual activity of employees. The development of post-industrial society leads to the formation of the modern paradigm of the national economy through the expansion of inputs, increasing the value of information and knowledge; changing employment and stimulating growth in the share of high-tech material and non-material production in the national economy. In post-industrial society, the priority factors of production besides the classic factors of production pre-industrial and industrial societies are information and knowledge that are unlimited character. Proved vectors of the national economy on the results of the semantic analysis of the major categories of industrial society and research stages of development of the national economy in such conditions.

№ 16 2014, стор. 6 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 901

Відомості про авторів

О. В. Пирог

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Pyrog

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Пирог О. В. Економічний розвиток національних економік за різних типів суспільств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 6–11.

Pyrog, O. (2014), “Economic development of the national economies in different types of societies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 6–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.