EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ
І. А. Павленко, Л. А. Петренко

Назад

УДК: 330.1:330.8

І. А. Павленко, Л. А. Петренко

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ

Анотація

У статті аналізується сутність категорії "підприємництво" і доводиться, що підприємницькою є діяльність, пов'язана саме з впровадженням інновацій. Авторська аргументація спрямована на послідовне доведення гіпотези: неінноваційного підприємництва не існує, оскільки підприємництво завжди пов'язане зі створенням принаймні одного типу інновацій. За основу для аналізу прийнято типи інновацій, виокремлені Й.Шумпетером: введення нового продукту, запровадження нового методу виробництва (технології), створення нового ринку, освоєння нового джерела постачання сировини (ресурсів), впровадження нових способів (структури) управління. Класичним втіленням підприємництва — таким, що побудоване на одночасній реалізації різних видів інновацій з вищенаведеного переліку Шумпетера є створений "з нуля" інноваційний стартап. Підприємництво не обмежується малими формами бізнесу — великі компанії з акцентом на підприємницьку діяльність також можуть бути проактивними та інноваційними. Щонайпершим наслідком впровадження внутрішньофірмового підприємництва була поява венчурів — виокремлення структурних підрозділів або створення самостійних бізнесів, які забезпечували реалізацію інноваційних проектів. Заслуговує на особливу увагу той факт, що ЖЦО (життєвий цикл організації) крізь призму підприємницької орієнтації менеджменту являє собою почергове домінування інновацій різних видів.

I. Pavlenko, L. Petrenko

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A SCIENTIFIC CATEGORY

Summary

In the article analyzes the essence of the category of "business" and argues that business is an activity connected with innovation. The author's argument is aimed at bringing a consistent hypothesis: there are no business wihought innovations, because business is always associated with the creation of at least one type of innovation. The basis for the analysis of accepted types of innovation discovered J.Schumpeter: the introduction of a new product, the introduction of a new method of production (technology), creating a new market, the development of new sources of raw materials (resources), new ways (patterns) management. A classic embodiment of entrepreneurship — one that is built on the simultaneous implementation of various types of innovations from the above list Schumpeter — is created "from scratch" an innovative startup. Entrepreneurship is not limited to short forms of business — large companies with a focus on business can also be proactive and innovative. The very first effects of intra-enterprise were the appearance ventures — separation of departments or the creation of independent businesses that provide the implementation of innovative projects. Deserves special attention to the fact that corporate lifecycle through the prism of business management orientation is the alternate domination innovations of various types.

№ 16 2014, стор. 12 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 184

Відомості про авторів

І. А. Павленко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

I. Pavlenko

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of business economics Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Л. А. Петренко

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

L. Petrenko

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Dr. Sc. (Econ.) Degree Seeker Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.