EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
О. В. Жадан

Назад

УДК: 331.1:351.83

О. В. Жадан

ДЕРЖАВА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Анотація

Узагальнено науково-теоретичні підходи до визначення сутності і особливостей інвестування у людський капітал. Визначено, що з економічної точки зору інвестиції в людський капітал є витратами, що здійснюються у соціальній сфері, з метою майбутнього збільшення продуктивності праці і сприяють росту майбутніх доходів як окремих носіїв капіталу, так і суспільства в цілому. Уточнено структуру інвестицій у людський капітал шляхом віднесення до її складу витрат на освіту, охорону здоров'я, культуру, підтримку мобільності трудових ресурсів. Сформульовано концептуальний підхід щодо визначення ролі держави у системі управління інвестуванням у людський капітал в умовах прискорення процесів постіндустріалізації та глобалізації економіки. З'ясовано, що одним з найгостріших питань при проведенні соціально-економічної політики розвитку людського капіталу залишаються реалізація принципу "соціально-економічної відповідальності", а також забезпечення належного рівня соціальної стабільності як необхідного елемента успішного економічного розвитку і, в широкому сенсі, як основи "сталого суспільства". Обгрунтовано підхід до удосконалення структурування соціальних інвестицій в Україні на основі виділення двох напрямків інвестування: превентивної медицини і безпосередньої меддопомоги. Аргументовано доцільність створення регіональних фондів розвитку людського капіталу, що дозволить скоординувати зусилля регіонів на фінансуванні заходів, спрямованих на розвиток людського капіталу, а також формуванні якісно нової системи офіційної статистики, адекватної вимогам постіндустріальної держави.

O. Zhadan

STATE IN THE SYSTEM OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL

Summary

Generalized scientific and theoretical approaches to determining the nature and characteristics of investment in human capital. It was determined that in economic terms the investment in human capital are expenses that are made in the social sector, in order to increase future productivity and contribute to the growth of future earnings as a separate media capital, and society as a whole. Specifies the pattern of investment in human capital by allocating its expenses on education, health, culture and supporting labor mobility. Formulated the conceptual approach to defining the role of the state in the management of investments in human capital in terms of accelerated post industrialization and economic globalization. It was found that one of the most pressing issues in social and economic policy of human capital remains the implementation of the principle of "social and economic responsibility" as well as providing an adequate level of social stability as a necessary element of successful economic development and, in a broad sense as the basis "sustainable society". Based approach to improving the social structuring of investments in Ukraine based on the separation of two investment areas: preventive medicine and immediate care. Argued the feasibility of establishing a regional human capital development fund, which will coordinate the efforts of regions to fund activities aimed at the development of human capital and the formation of qualitatively new system of official statistics, the appropriate requirements of post-industrial state.

№ 16 2014, стор. 16 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 452

Відомості про авторів

О. В. Жадан

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

O. Zhadan

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Full Professor of Personnel Management and Labor Economy Department, KRI NAPA, Kharkiv

Як цитувати статтю

Жадан О. В. Держава у системі управління інвестуванням у людський капітал. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 16–19.

Zhadan, O. (2014), “State in the system of investment in human capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 16–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.