EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ ФОНДОВОГО РИНКУ
К. А. Малишенко

Назад

УДК: 159.92;336.7

К. А. Малишенко

ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Анотація

Мета. Метою дослідження є пошук альтернативних теорій, які можна використовувати при розробці більш ефективних, ніж існуючі, механізмів протидії міжнародним тенденціям дестабілізації фондових ринків, для вирішення актуальних проблем, пов'язаних зі стабільністю та ефективністю їх функціонування.
Методика дослідження. Досліджено теоретичні основи поведінкових фінансів як напряму фінансового менеджменту, що враховує ірраціональну природу поведінки інвесторів і фінансистів на ринку в умовах невизначеності і ризику при прийнятті рішень фінансово-інвестиційного характеру з використанням традиційних методів — порівняння та співставлення.
Результати. Відповідно до теорії поведінкових фінансів, ефект стадної поведінки полягає в наслідуванні учасниками фондового ринку інвестиційної стратегії більш досвідчених гравців або приєднання до існуючої на ринку тенденції, керуючись поведінковими факторами.
Наукова новизна. У статі аналізується сутність поведінкового підходу у дослідженнях ефективності фондових ринків, розглянуто виникнення і розвиток поведінкових фінансів у роботах вітчизняних і іноземних вчених.
Практичне значення. В умовах надто позитивної оцінки перспектив розвитку певної групи компаній або галузі, ефекти надмірної реакції і стадної поведінки призводять до необгрунтованого зростання цін на акції таких компаній і формування спекулятивних бульбашок.

K. Malyshenko

BEHAVIOURAL FINANCE AND THEIR IMPACT ON THE STOCK MARKET DYNAMICS

Summary

Purpose. The aim of the study is to look for alternative theories that can be used in developing more effective than existing, mechanisms to counteract destabilization of international trends in stock markets, to address the pressing problems associated with the stability and efficiency of their operation.
Research methodology. The theoretical foundations of behavioral finance as the direction of financial management, taking into account the nature of irrational behavior of investors and financiers in the market in the face of uncertainty and risk in decision making financial and investment-using traditional methods — comparison and matching.
Results. According to the theory of behavioral finance, the effect of herd behavior is the imitation of stock market investment strategy more experienced players or accession to existing trends in the market, guided by behavioral factors.
Scientific novelty. The article analyzes the nature of the behavioral approach in the research efficiency of stock markets is considered the origin and development of behavioral finance in the works of local and foreign scientists.
The practical significance. Under conditions of very positive assessment of the prospects of a particular industry or group of companies, the effects of over-reaction and herd behavior leads to unnecessary increase in share prices of these companies and the formation of speculative bubbles.

№ 16 2014, стор. 57 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1047

Відомості про авторів

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри Фінансів та кредиту, Інститут економіки та управління Кримського Гуманітарного Університету, м. Ялта

K. Malyshenko

Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit Institute of Economics and Management of the Crimean University for the Humanities, Yalta

Як цитувати статтю

Малишенко К. А. Поведінкові фінанси та їх вплив на динаміку фондового ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 57–60.

Malyshenko, K. (2014), “Behavioural finance and their impact on the stock market dynamics”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.