EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ В УПРАВЛІННІ ЕЛЕМЕНТАМИ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. М. Пужай-Череда

Назад

УДК: 338.633:658.14

А. М. Пужай-Череда

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ В УПРАВЛІННІ ЕЛЕМЕНТАМИ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Становлення і розвиток ринкових відносин в аграрному секторі України вимагає нових підходів до управління економікою сільськогосподарських підприємств. Особливого значення тут набуває проблема створення механізму управління оборотними засобами, який відповідав би ринковим умовам господарювання та забезпечував достатній рівень ефективності й прибутковості виробничої діяльності товаровиробника. В сучасних умовах для більшості вітчизняних аграрних підприємств, наслідком господарювання яких є кризові явища їх економічного розвитку, стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних засобів, що істотно позначається на ефективності виробничих процесів. Крім того, низька забезпеченість оборотними засобами супроводжується і незначним рівнем їх використання. Тому одним із найактуальніших завдань у напрямі забезпечення стабільності авансування виробничого процесу сільськогосподарських підприємств є суттєве відпрацювання дієвого механізму управління елементами оборотних засобів на основі встановлення показників оцінки їх використання.

A. Puzhay-Herеdа

PERFORMANCE EVALUATION IN THE MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL ITEMS FARMS

Summary

Formation and development of market relations in the agrarian sector of Ukraine requires new approaches to economic management of agricultural enterprises. Of particular importance here is the problem of establishing a mechanism to control working capital, which would correspond to market conditions and provide an adequate level of efficiency and profitability of industrial activity producers. In modern conditions for the majority of domestic agricultural enterprises, which are the result of economic crises of economic development, has become an acute shortage of the required amount of working capital, which significantly affects the efficiency of production processes. In addition, the low availability of working capital is accompanied by a slight level of their use. Therefore, one of the most pressing problems in advancing towards ensuring the stability of the production process is essential farm work out an effective mechanism for managing elements of working capital on the basis of the establishment of indicators to assess their use.

№ 16 2014, стор. 112 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

А. М. Пужай-Череда

аспірант, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

A. Puzhay-Herеdа

graduate student, Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

Як цитувати статтю

Пужай-Череда А. М. Показники оцінки в управлінні елементами оборотних засобів сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 112–114.

Puzhay-Herеdа, A. (2014), “Performance evaluation in the management of working capital items farms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 112–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.