EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Д. А. Міщенко

Назад

УДК: 338.43

Д. А. Міщенко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття продовольчої безпеки держави, проаналізовано основні аспекти продовольчої безпеки як генеральної мети аграрної політики держави. Досліджено головні принципи, на яких базується система національної продовольчої безпеки. Зазначено, що концепція продовольчої безпеки країни повинна охоплювати задоволення фізіологічних потреб населення у безпечних, поліфункціональних, високоякісних продуктах харчування відповідно до медичних рекомендацій, екологічних умов та індивідуального стану людини. Встановлено, що продовольче забезпечення населення та продовольча безпека залежать не лише від фізичної потреби у продовольстві різних груп населення, а й від рівня їхньої платоспроможності, низький рівень доходів негативно відображається на вітчизняному аграрному виробництві, оскільки попит на його продукцію падає і воно не одержує необхідних коштів для модернізації та розширеного відтворення. Визначено основні завдання державних органів управління щодо забезпечення продовольчої безпеки України. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектору як чинника забезпечення продовольчої безпеки.

D. Mishchenko

ENSURING FOOD SECURITY BY IMPROVING STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

This paper reviews the main approaches to defining the essence of the concept of food security, analyzes the main aspects of food security as a general purpose agricultural policy, studied the main principles underlying the system of national food security, stated that the concept of food security should cover meet the physiological needs of the population in safe, multifunctional, high-quality food products in accordance with medical recommendations, environmental conditions and the individual human condition, it is found that the food security of the population and food security depends not only on physical food needs of different groups, but also on the level of their ability to pay, low income negative impact on domestic agricultural production as demand for its products is falling and it does not receive the necessary funds to upgrade and expanded reproduction, the main task of public authorities to ensure the food security of Ukraine, proposed measures to improve state regulation of the agricultural sector as a factor in ensuring food security.

№ 16 2014, стор. 142 - 145

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 439

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance and Public Administration, Dnipropetrovsk State Finance Academy

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом удосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 142–145.

Mishchenko, D. (2014), “Ensuring food security by improving state regulation of the agricultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 142–145.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.