EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ
О. О. Канцуров

Назад

УДК: 330.33

О. О. Канцуров

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ

Анотація

У статті розглядаються питання управління соціально-економічними процесами та обгрунтовуються методологічні підходи управління змінами на засадах інституціональної теорії. Визначено, що інституціональні перетворення є складними процесами, пов'язані із керованими трансформаціями у свідомості особистості, змінами усталеної моделі поведінки індивідуумів, соціальних груп та суспільства в цілому, тому вони потребують застосування широкого спектру наукових методів управління ними. Доводиться, що незалежно від обраної форми інституціональних перетворень управління інституціональними змінами доцільно здійснювати за єдиною моделлю, яка передбачає організацію і здійснення перетворень у чотири взаємопов'язаних послідовних етапи — обгрунтування змін, їх планування, ухвалення відповідних рішень і їх реалізації, із додержанням принципів суспільної необхідності, керованості, публічності, доцільності, збалансованості, компліментарності, ефективності.

O. Kantsurov

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INSTITUTIONAL CHANGE MANAGEMENT

Summary

The article deals with the management of socio-economic processes and justifies methodological approaches to change management based on the institutional theory. It is determined that institutional transformations are a complex process related to controlled transformations in the consciousness of an individual, changes in established patterns of behaviour of individuals, social groups and society as a whole and that is why they require the use of a wide range of scientific methods of management. The article also proves that regardless of a chosen institutional change form it shall be managed using the unified model that involves the organization and implementation of reforms in the four interrelated sequential steps — justification of changes, planning changes, taking relevant decisions and implementing them in compliance with the principles of social need, manageability, publicity, expediency, equilibrium, complementarity and effectiveness.

№ 17 2014, стор. 25 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 477

Відомості про авторів

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Канцуров О. О. Концептуальні засади управління інституціональними змінами. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 25–30.

Kantsurov, O. (2014), “Conceptual foundations of institutional change management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 25–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.