EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
О. І. Стогул

Назад

УДК: 658

О. І. Стогул

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення процесу управління грошовими потоками підприємства. Запропоновано підхід до формування політики управління грошовими потоками, який базується на попередній ідентифікації досягнутого стратегічного рівня підприємства та основних принципах управління грошовими потоками. Розглянуто організацію моніторингу управління грошовими потоками на підприємстві, визначено ряд проблем, що виникають при її впровадженні. На основі аналізу запропоновано п'ять етапів організації моніторингу на підприємстві: структурування процесу моніторингу, розподіл функцій за виконання операцій моніторингу, розробку та затвердження регламенту моніторингу управління грошовими потоками, складання графіка документообігу, автоматизація процесу моніторингу управління грошовими потоками. Запропоновані заходи дозволять удосконалити організацію управління грошовими потоками на підприємстві, забезпечити отримання запланованих розмірів прибутку та рівня фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства.

O. Stogul

FORMATION OF MANAGEMENT POLICY OF MONETARY FLOWS AT ENTERPRISE

Summary

In the article basic approaches to the determination of the process of management of enterprise's monetary flows have been reviewed. The approach to formation of monetary flows management policy has been proposed, which bases on the previous identification of the achieved strategic level of enterprise and basic principals of monetary flows management. The organization of monetary funds management monitoring at enterprise has been reviewed, a range of issues, which arising during its implementation has been designated. On the basis of the analysis, five stages of organization of monitoring at enterprise have been proposed: structuring of the process of monitoring, distribution of functions of execution of monitoring operations, development and approval of regulation of monetary funds management monitoring, completion of schedule of document flow, automation of process of monetary funds management monitoring. The proposed measures will allow to improve the organization of monetary funds management, ensure receipt of the planned amounts of income and level of financial stability, repayment ability and liquidity of enterprise.

№ 17 2014, стор. 45 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 476

Відомості про авторів

О. І. Стогул

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

O. Stogul

Cand. Econ. Sc.,associate professor of management, Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkov city

Як цитувати статтю

Стогул О. І. Формування політики управління грошовими потоками на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 45–48.

Stogul, O. (2014), “Formation of management policy of monetary flows at enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.