EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Н. В. Проць

Назад

УДК: 336.6

Н. В. Проць

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто моделі побудови систем бюджетування. Виділяють такі види моделей бюджетування: "мозаїчне", скорочена модель, модель бюджетування товарно-матеріальних потоків, модель, що реалізує лінійне планування на основі ключових вихідних показників, Profit-Target система, бюджетування фінансових потоків, модель бюджетів "Звіту про прибутки і збитки", балансова модель бюджетів, індивідуальна модель комплексного бюджетування, універсальна бюджетна модель, повної системи бюджетування на основі "Мастер-бюджету", функціонально-орієнтоване, цільове бюджетування або програмно-цільове, проектно-орієнтоване, процесно-орієнтоване, бюджетування за видами діяльності/ продуктами, інвестиційне, стратегічне. При аналізі даних систем, можна стверджувати, що прослідковується тенденція переходу від класичного бюджетування руху грошових коштів, звіту про прибутки та збитки за ЦФО, ЦФВ, МВВ, проектами, підрозділами, бізнес-процесами до безбюджетних варіантів моделей, де здійснюється оцінка ефективності за певними індивідуальними показниками (КРІ, тощо). Проблеми, які необхідно передбачати для створення найбільш досконалої системи бюджетування, є такі: пов'язані з формуванням фінансової структури, розподілом грошових потоків і показників, визначаючих фінансовий результат; фокусуванням лише на руху грошових коштів або тільки формування собівартості і прибутку, відсутність розподілу на постійні та змінні витрати, включення інвестиційних витрат до операційної діяльності, не ув'язка зі стратегією та КРІ, не ув'язка з системою мотивації, надлишкова деталізація статей, консолідація бюджетів групи компаній без виключення внутрігрупових оборотів, необгрунтованість трансфертних цін і тарифів, відсутність багатосценарного підходу, делегування фінансовій службі планування всіх бюджетів, надмірна централізація оперативних рішень, відсутність ковзного бюджетування; перевантаженість звітності зайвою інформацією; відсутність індикаторів для виявлення "вузьких місць"; досягнення оперативних цілей на шкоду досягненню стратегічних цілей тощо.

N. Prots

ANALYSIS MODEL CONSTRUCTION OF BUDGETING IN COMMERCIAL ENTERPRISES

Summary

The article describes the model construction budgeting. There are the following types of budgeting models: "mosaic", reduced models, budgeting inventory flow model that implements linear planning based on key benchmarks, Profit-Target system, budgeting of cash flow, budget model "Profit and Loss" , balance budgets model, individual model of comprehensive budgeting, universal budget model, comprehensive budgeting system based on the "Master budget", performance-based budgeting, budgeting or software-based, project-oriented, activity-based budgeting, budgeting activities / products , investment, strategic. Doing the analysis of these systems, we should notice the evident tendency of transition from the traditional budgeting cash flow, profit and loss for the CFA, TSFV, MVI, projects, departments, business processes to beyond-budgeting model variants, where the evaluation of the effectiveness on certain individual indicators (KPIs, etc.). The main problems, which appears in creation of the most perfect system of budgeting are: organization of financial structure, the distribution of cash flows and performance indicators; focus only on cash flow or just forming costs and profits, absence division into fixed and variable costs, including investment costs for operational activity, not linking with strategy and KPIs, non-availability linkage system of motivation, excessive detail articles, fiscal consolidation group companies without exception intra group turnover, baselessness transfer pricing and tariffs, non-availability many scenario approach, delegation of planning all budgets to Financial Services, excessive centralization of operational decisions, non-availability of "rolling" budgeting; Reporting congestion reporting by unnecessary information; non-availability of indicators to identify "bottlenecks"; achieving the operation targets with loss of strategic goals, and etc.

№ 17 2014, стор. 77 - 83

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 316

Відомості про авторів

Н. В. Проць

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

N. Prots

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Hetman

Як цитувати статтю

Проць Н. В. Аналіз моделей побудови системи бюджетування в комерційних підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 77–83.

Prots, N. (2014), “Analysis model construction of budgeting in commercial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 77–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.