EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Р. М. Магута

Назад

УДК: 336.02

Р. М. Магута

СТАН ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Узагальнено теоретичні підходи до трактування фінансової стабільності (нестабільності), досліджено стан діагностики фінансової стабільності в Україні в порівнянні з вимогами МВФ та Європейської Ради з системних ризиків. Виявлено, що система відстеження фінансової стабільності в Україні на даний час не має всеохоплюючого характеру, оскільки включає аналіз індикаторів стійкості депозитних установ і частково ринку нерухомості в той час, як методикою МВФ визначено пакетний підхід, що базується на принципах максимальної функціональної інклюзивності та комплексного аналізу всіх сегментів фінансового і фондового ринків, діяльності депозитних і не депозитних корпорацій, ринків похідних фінансових інструментів та нерухомості, домогосподарств, макроекономічної кон'юнктури. Враховуючи, що неповнота даних про стан фінансової стабільності в Україні не дозволяє зробити адекватні висновки про зовнішні та внутрішні загрози, запропоновано при діючій на даний час секторній моделі регулювання фінансового ринку, що окремо здійснюється Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, уповноважити Національний банк України виконувати функції зі збору та узагальнення повного пакету індикаторів, предметного їх аналізу, регулярної оцінки стану фінансової стабільності в країні та світі з оприлюдненням відповідних висновків у тематичних оглядах та консенсус-прогнозах.

R. Maguta

THE STATE OF DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL STABILITY IN UKRAINE

Summary

Theoretical approaches to the interpretation of the financial stability (instability) were summarized, the state of the diagnostics of the financial stability in Ukraine compared to the requirements of the IMF and the European Systemic Risk Board was examined. It was revealed that the monitoring system of the financial stability in Ukraine currently has a comprehensive nature as it includes indicators of stability analysis of depository institutions and, partly, of the real estate market while methods defined by the IMF package approach, based on the principles of inclusivity and maximal functional complex analysis of all segments of the financial and stock markets of deposit and non-deposit-taking corporations, markets of derivatives of financial tools and real estate, households, macroeconomic environment. Taking into account that the incomplete data on the state of financial stability in Ukraine doesn't allow making adequate conclusions on internal and external threats, it is suggested within the present sectorial model of financial market regulation, separately carried out by the National Bank of Ukraine, the National Securities and Stock Market Commission, the National Commission for the state Regulation of markets of financial services, to authorize the National Bank of Ukraine to perform the functions of collecting and summarizing the complete package of indicators, objective analysis of trends, regular evaluation of state of the financial stability at the country and the world levels and publishing relevant conclusions in thematic reviews and consensus-forecasts.

№ 17 2014, стор. 84 - 93

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 234

Відомості про авторів

Р. М. Магута

здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

R. Maguta

Applicant of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Магута Р. М. Стан діагностики фінансової стабільності в Україні . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 84–93.

Maguta, R. (2014), “The state of diagnostics of the financial stability in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 84–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.