EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
О. М. Кудрейко

Назад

УДК: 351.851

О. М. Кудрейко

НОРМАТИВНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто етапність механізму процесу інституціалізації та структурації. Визначено напрями розвитку структурації інститутів. Доведено тезу про те, що кожна культурна традиція містить власний освітній потенціал, її вибіркове призупинення слід розглядати як свідомий вибір та дію на користь саме інноваційних процесів.
Досліджено освіту як соціальний інститут та визначено основні моделі та концептуальні типи освітніх систем. Встановлено сучасні тенденції внутрішніх перетворень неуніверситетського сектору освіти. Визначено, що одним із головних шляхів підвищення академічного статусу таких закладів освіти є підвищення якості і рівня навчання за рахунок інтеграції програм професійного навчання та підготовки з програмами наукових досліджень.
Доведено тезу про те, що збалансоване співіснування приватного сектору освіти з державним є демонстрацією структурної поліваріантності, що зумовлена історичними особливостями розвитку систем освіти різних країн.

A. Kudreyko

LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF TRANSFORMATION OF EDUCATION IN UKRAINE

Summary

Consider phasing mechanism process of institutionalization and structuration. The directions of structuration institutions. We prove the thesis that every cultural tradition contains its own educational potential of selective suspension should be seen as a conscious choice and action in favor of innovation processes.
Studied education as a social institution and the main conceptual models and types of educational systems. The modern trends of internal change non-university education sector. Determined that one of the main ways to improve the academic status of educational institutions is to improve the quality and level of education by integrating vocational education and training programs of research.
We prove the thesis that the balanced coexistence of private sector education is a public demonstration of structural multivariate, due to historical patterns of education systems in different countries.

№ 17 2014, стор. 128 - 131

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 232

Відомості про авторів

О. М. Кудрейко

здобувач Академії муніципального управління

A. Kudreyko

Researcher Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Кудрейко О. М. Нормативно-інституційні засади трансформації освіти в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 128–131.

Kudreyko, A. (2014), “Legal and institutional framework of transformation of education in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 128–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.