EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Л. В. Майорова

Назад

УДК: 351.84

Л. В. Майорова

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Уточнено сутність соціального партнерства та соціального діалогу. Визначено кількість сторін соціального діалогу в Україні. В залежності від поставленої мети визначено певну систему різних форм здійснення соціального діалогу. Доведено, що в Україні на сьогодні створено необхідні інституційні — законодавчі та організаційні — механізми функціонування системи соціального партнерства. Зазначено, що в цілому даний механізм має здебільшого формальний характер і істотно не впливає на покращення соціальної ситуації в країні та зниження рівня соціальної напруги.
Доведено доцільність реформування діяльності профспілок у напрямі розробки нової концепції розвитку профспілкового руху в Україні, яка б містила нові підходи до розбудови профспілкових організацій, механізми та інструменти для здійснення ефективної соціальної політики в трудовій сфері України. Запропоновано до розробки концепцію та поширення практики соціально-відповідального бізнесу в регіонах України.

L. Mayorova

SOCIAL PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT OF REGIONAL SOCIAL POLICY

Summary

The essence of social partnership and social dialogue. Certain number of social dialogue in Ukraine. Depending on the goal defined by a system of different forms of social dialogue. It is proved that in Ukraine today established the necessary institutional — legal and organizational — mechanisms of social partnership. It is noted that in general this mechanism is largely formal and did not significantly affect the improvement of the social situation in the country and reduce social tensions.
The expediency reform of the trade unions in the direction of developing a new concept for the development of the trade union movement in Ukraine, which would contain new approaches to the development of trade union organizations, mechanisms and tools for effective social policy in the labor sphere Ukraine. Proposed to develop the concept and dissemination practices socially responsible business in the regions of Ukraine.

№ 17 2014, стор. 136 - 140

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 590

Відомості про авторів

Л. В. Майорова

здобувач, Академія муніципального управління

L. Mayorova

Researcher Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Майорова Л. В. Соціальне партнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 136–140.

Mayorova, L. (2014), “Social partnership as an instrument of regional social policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 136–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.