EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Р. Б. Кожухівська

Назад

УДК: 338.48

Р. Б. Кожухівська

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядається система вдосконалення управління інвестиційною привабливістю туристично-рекреаційного комплексу України на основі використання принципів бенчмаркінгу. Визначено місце та роль бенчмаркінгу в системі туристично-рекреаційного комплексу. Окреслено основні цілі та мету бенчмаркінгу в сфері управління інвестиціями підприємств туристично-рекреаційного комплексу на регіональному рівні. Визначено методи, які доцільно застосовувати у ході проведення бенчмаркингу на підприємствах туристичної галузі. Охарактеризовано особливості застосування бенчмаркінгу на мікро- та макрорівні.
У статті встановлено, що зміст бенчмаркінгу полягає у виявленні факторів і методів роботи, які дозволять органам влади в регіонах України досягнути оптимальних результатів з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу.
Узагальнено, що використання нових технологій управління інвестиційними процесами туристично-рекреаційного комплексу на сучасному етапі розвитку економіки є важливим завданням, що викликає значний інтерес у менеджерів підприємств рекреаційної та туристичної сфери.
Наведені в статті результати дослідження можуть бути використані в якості джерела інформації для побудови та удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємствами туристично-рекреаційного комплексу.

R. Kozhukhivskа

APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF BENCHMARKING TO IMPROVE THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article deals with the system of improvement of investment attractiveness of the tourism industry of Ukraine on the basis of the principles of benchmarking. It determines the place and the role of benchmarking in the system of the tourist and recreational complex. The basic objectives and purpose of benchmarking in the field of investment management of businesses of the tourist and recreational complex at the regional level are also considered. The article defines the methods to be used in the course of benchmarking in tourism industry. It also features benchmarking being applied on micro and macro level.
The article determines that the content of benchmarking is to identify the factors and methods of work that will enable authorities in Ukraine's regions to achieve optimal results in order to increase the investment attractiveness of the tourist and recreational complex.
It is generalized that the use of new technologies in investment management processes of tourist and recreational complex at the present stage of economic development is an important task that is of great interest to managers of recreation and tourism industry.
The research findings placed in the article can be used as a source of information for the formation and improvement of investment attractiveness management of businesses of the tourist and recreational industry.

№ 18 2014, стор. 12 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 557

Відомості про авторів

Р. Б. Кожухівська

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

R. Kozhukhivskа

сandidate of Sciences (Economics), Associate Professor Department of tourism and hotel-restaurant businesses Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

Як цитувати статтю

Кожухівська Р. Б. Застосування принципів бенчмаркінгу для удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 12–15.

Kozhukhivskа, R. (2014), “Application of the principles of benchmarking to improve the management system of the investment attractiveness of the tourism industry of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 12–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.