EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ БАГАТОУКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ "ВИТРАТИ-ВИПУСК" З ВРАХУВАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
С. В. Хомич

Назад

УДК: 330.341.1:519.86

С. В. Хомич

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ БАГАТОУКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ "ВИТРАТИ-ВИПУСК" З ВРАХУВАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

У статті здійснено узагальнення динамічної моделі міжгалузевого балансу, що враховує випуск по кожному технологічному укладу та дозволяє формувати інвестиційну політику для покращення технологічної структури економіки на основі перерозподілу загального інвестиційного фонду економіки з метою розширення частки вищих за номером технологічних укладів в загальному випуску продукції економічної системи. Головна ідея полягає у представлені класичної динамічної моделі Леонтьєва в дискретному вигляді при умові багатоукладності економіки, тобто існуванні скінченої кількості технологій випуску продукції.
У задачі припускається, що єдиним джерелом росту, як і у випадку з класичною динамічною моделлю "витрати-випуск", є інвестиції. Очевидно, що кожного року в економіці формується загальний інвестиційний фонд по галузях. Вказаний фонд у вартісному виразі можна розподілити певним чином між галузями кожного технологічного укладу і отримати для кожного укладу окремий фонд інвестування. При цьому можна припустити, що існує така пропорція розподілу, що в кінцевому випадку покращується технологічна структура економіки.
Досліджена ситуація, за якої модель може бути розширена через введення балансу трудових ресурсів та спеціального екзогенного коефіцієнту, що відображає здатність освітньої системи країни за одиницю часу підготувати трудові кадри необхідної кваліфікації, що можуть бути зайняті у випуску продукції в галузях вищого технологічного укладу.

S. Khomych

MODELING OF RESTRUCTURING ECONOMY BASED ON A DYNAMIC MODEL "INPUT-OUTPUT" IN VIEW OF INTELLECTUAL CAPITAL

Summary

Summarizing of the dynamic model of input-output balance, that takes into account the issue of each class of technology and allows to create investment policies to improve the technological structure of the economy based on the redistribution of the total investment fund of the economy in order to increase the proportion of the number of higher technological structures in the total output of the economic system is made in the article. The main idea is in presenting the classic dynamic model of Leontiev in discrete form with the multiculturalism economy, the existence of a finite number of technology output.
The tasks assume that the only source of growth, as in the case of the classical dynamic model "input-output", is an investment. Obviously, each year in the economy overall investment fund is formed by industry. The fund in value can be divided in some way between branches of each technological structure and obtain for each structure segregated investment fund. Thus we can assume that there exists a distribution ratio that ultimately improves the technological structure of the economy.
Investigated situation in which the model can be expanded through the introduction of the balance of labor resources and special exogenous factor that reflects the ability of educational system of the country during unit of time to prepare labor resources with necessary skills that can be employed in the manufacture of products in the fields of higher technological structure.

№ 18 2014, стор. 46 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 511

Відомості про авторів

С. В. Хомич

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

S. Khomych

associate professor of the department of economic cybernetics, Rivne State Humanitarian University, Rivne

Як цитувати статтю

Хомич С. В. Моделювання структурної перебудови багатоукладної економіки на основі динамічної моделі "витрати-випуск" з врахуванням інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 46–50.

Khomych, S. (2014), “Modeling of restructuring economy based on a dynamic model "input-output" in view of intellectual capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 46–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.