EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ: НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ
Р. М. Магута

Назад

УДК: 336.02

Р. М. Магута

ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ: НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ

Анотація

Досліджено окремі питання щодо оцінки макроекономічних зовнішніх та внутрішніх фінансових дисбалансів, індикатори та їх порогові значення, які рекомендовані для застосування в країнах ЄС. Оскільки в Україні офіційно не затверджені індикатори для виявлення фінансових дисбалансів, здійснено порівняння критеріїв ЄС із близькими по значенню показниками, передбаченими Методичними рекомендаціями з розрахунку рівня економічної безпеки України, що затверджені наказом Міністерства економіки України від 29.10.2013 № 1277. Проведено розрахунок індикаторів згідно з Методикою Міністерства економіки для оцінки макроекономічних внутрішніх дисбалансів в Україні за 2007—2013 роки та перше півріччя 2014 року. Враховуючи, що макроекономічні фінансові дисбаланси накопичуються і стрімко поширюються в глобалізованій економіці, визнано за доцільне посилити регулювання, нагляд і контроль з боку держави в усіх сегментах фінансового сектору. Така необхідність випливає із логічної єдності завдань з регулювання як процесу створення та дотримання норм і правил діяльності фінансових установ; нагляду як форми діяльності державних органів з метою забезпечення законності, моніторингу та предметного аналізу макропруденційних критеріїв; контролю як комплексного спостереження та перевірки відхилень від стандартів законності, раціональності, ефективності в діях суб'єктів з організації грошових потоків, використання фінансових, матеріальних ресурсів та діяльності фінансового і фондового ринків.

R. Maguta

FINANCIAL MISBALANCE: THE NECESSITY FOR STRENGTHENING STATE SUPERVISION AND CONTROL

Summary

Certain issues of external and internal macroeconomic misbalances' evaluation are searched as well as indicators and their threshold amount which are recommended for implementation in EU countries. Since in Ukraine there's no officially approved indicator to detect financial misbalances, the comparison was made between EU criteria and indicators with close rates as provided by Methodological recommendations for estimate of Ukraine's level of economic security approved by Ministry of Economy of Ukraine on 29.10.2013 №1277. Estimate was done according to Ministry of Economy's methods for assessment of macroeconomic internal misbalances in Ukraine for years 2007—2013 and the first half of year 2014. Taking into consideration the growth of financial macroeconomic misbalances and their wi-dening within globalised economy it's reasonable to strengthen State regulation, supervision and control over all elements of financial market. Such necessity raised due to a logical unity of regulation tasks (as a process of setting and maintaining norms and rules of financial entities' activities); supervision as a form of public agencies' activities aimed at ensuring legality, monitoring and subject-oriented analysis of macro-prudential criteria; and control as complex overview and inspection of deviations from standards of legality, rationality and effectiveness of measures to organize money flows, management of financial and material resources and activity of financial and stock markets.

№ 18 2014, стор. 114 - 122

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

Р. М. Магута

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

R. Maguta

Applicant of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Магута Р. М. Фінансові дисбаланси: необхідність посилення державного нагляду та контролю . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 114–122.

Maguta, R. (2014), “Financial misbalance: the necessity for strengthening state supervision and control”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 114–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.