EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОНТОЛОГІЯ ВОЄННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
О. Ф. Сальнікова, Л. М. Ленський

Назад

УДК: 351.86

О. Ф. Сальнікова, Л. М. Ленський

ОНТОЛОГІЯ ВОЄННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто онтологію воєнних технологій як метод дослідження. На сьогодні неможливе успішне виконання завдань з технічного оснащення ЗС України підприємствами оборонно-промислового комплексу без прискорення процесів розробки ефективних воєнних технологій на базі нових знань, що пред'являє підвищенні вимоги до теоретичного обгрунтування цих процесів. У статті представлено принципову схему концептуальної карти, принципову схему структури моделі онтології воєнних технологій, принципову схему онтологічної моделі технологій, принципову схему онтології воєнних технологій. Метод онтологічних досліджень може використовуватися для отримання нових знань про воєнні технології; розробки системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо питань розвитку воєнних технологій і їх використання, у тому числі в бойових умовах; розробки систем ефективного пошуку інформації в базах знань про воєнні технології; розробки онтологічних імітаційних і аналітичних моделей воєнного і подвійного призначення технологій.

O. Salnikova, L. Lenskiy

ONTOLOGY OF MILITARY TECHNOLOGIES AS A RESEARCH METHOD

Summary

In the article the ontology of military technologies as a research method is considered. For today successful implementation of tasks of the technical equipment of Armed Forces of Ukraine by defence enterprises is impossible without the acceleration of development of effective military technologies processes on the base of new knowledge, that produces increase of requirement to the theoretical ground of these processes. In the article the fundamental chart of conceptual map, fundamental chart of structure of model of ontology of military technologies, fundamental chart of ontological model of technologies, fundamental chart of ontology of military technologies are presented. The method of ontological researches can be used for the receipt of new knowledge about military technologies; developments of the system of intellectual support of making decision in relation to the questions of development of military technologies and their use, including in battle conditions; developments of the systems of effective information retrieval are in the bases of knowledge about military technologies; development of ontological simulation and analytical models of military and dual-use of technologies.

№ 18 2014, стор. 198 - 204

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 724

Відомості про авторів

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv


Л. М. Ленський

к. в. н., доцент, старший науковий співробітник відділу формування пріоритетних напрямків воєнно-технічної політики, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

L. Lenskiy

candidate of military sciences, associate professor, senior staff scientist of department of forming of priority directions of military-technical policy, The Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Сальнікова О. Ф., Ленський Л. М. Онтологія воєнних технологій як метод дослідження. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 198–204.

Salnikova, O. and Lenskiy, L. (2014), “Ontology of military technologies as a research method”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 198–204.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.