EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Х. І. Горічко, Ж. В. Семчук, О. С. Процевят

Назад

УДК: 330.322

Х. І. Горічко, Ж. В. Семчук, О. С. Процевят

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто вплив інвестиційної привабливості регіону на конкурентоспроможність промислових підприємств. Висвітлено окремі аспекти наукової спадщини вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно визначення сутності категорій "інвестиційна привабливість" та "конкурентоспроможність". Встановлено, що під інвестиційною привабливістю регіону слід розуміти узагальнену інвестиційну привабливість окремих суб'єктів господарювання, що функціонують в цьому регіоні (за основу береться те, що основними рушійними силами розвитку регіону є суб'єкти господарювання). Визначено основні чинники, які впливають на формування інвестиційної привабливості регіону. Встановлено, що на основі виробничої, фінансової, соціальної та інноваційної складових можна визначити вплив інвестиційної привабливості регіону на конкурентоспроможність промислових підприємств. Проведено оцінку основних складових впливу. За результатами оцінки складових впливу, встановлено рівень впливу інвестиційної привабливості регіону на конкурентоспроможність промислових підприємств.

K. Horichko, Z. Semchuk, O. Protseviat

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article discusses the impact of the investment attractiveness of the region on the competitiveness of industrial enterprises.The article deals with some aspects of the scientific heritage of national and foreign scientists about the definition of the essence of the categories "investment attractiveness" and "competitiveness". Established that under the investment attractiveness of the region should be understood generalized investment attractiveness of individual business entities, which function in the region (the basis is that the main driving forces of the region is the business entities). Determined the main factors that affect the formation of investment attractiveness of the region. Determined that based on the industrial, financial, social and innovation components can be determined the impact of the investment attractiveness of the region on the competitiveness of industrial enterprises. The estimation of the main components of influence was assessed. According to results of the evaluation of the components influence, determined the level of impact of investment attractiveness of the region on the competitiveness of industrial enterprises.

№ 19 2014, стор. 45 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 529

Відомості про авторів

Х. І. Горічко

студентка 3 курсу факультету економіки та підприємництва, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

K. Horichko

third-year student of the Faculty of Economics and Business, Lviv University of Business and Law, Lviv


Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv


О. С. Процевят

інженер І категорії відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

O. Protseviat

First category engineer of the department of production industry development in the region and investment, Institute of Regional Research National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Горічко Х. І., Семчук Ж. В., Процевят О. С. Інвестиційна привабливість регіону як фактор впливу на конкурентоспроможність промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 45–48.

Horichko, K., Semchuk, Z. and Protseviat, O. (2014), “Investment attractiveness of the region as a factor of influence on the competitiveness of industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.