EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ ЯК ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
М. О. Харкавий

Назад

УДК: 336.41

М. О. Харкавий

ПРІОРИТЕТИ ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ ЯК ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

Посилення контролю за правильністю визначення мита та митних платежів при ввезенні товарів на митну територію країни є першочерговим завданням митних органів в умовах спрощення митних процедур і мінімізації контрольних заходів при їх переміщенні через митний кордон. Тому в багатьох країнах митні органи активізують зусилля щодо перенесення акценту контролю при ввезенні на контроль після випуску товарів у вільний обіг, забезпечуючи реалізацію новітньої філософії митного контролю, що грунтується на принципі вибірковості. Це зумовлює значущість пост-митного аудиту і визначення його місця у системі контрольних заходів з метою забезпечення максимально повного і своєчасного надходження доходів до бюджету.
Для розв'язання поставлених завдань автором використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу при обгрунтуванні теоретичних і практичних положень, наукових розробок з проблем формування системи митного контролю, структурно-логічний при описі процесів і параметрів, що характеризують пост-митний аудит як форму митного контролю.
Автором обгрунтовано, що пост-митний аудит має на меті виявлення, усунення та попередження можливого порушення законодавства з питань справляння податків і зборів при переміщенні товарів через митний кордон, реалізується митними органами шляхом спостереження, перевірки та вимірювання достовірності заявленої інформації про переміщувані товари з метою усунення недоліків у плануванні, організації та проведені митного контролю.
Основні наукові результати полягають в обгрунтуванні пост-митного аудиту як форми митного контролю, що реалізується через систему заходів і форм визначених податковим і митним законодавством України.
Практична значущість полягає у можливості застосування викладених висновків у діяльності митних органів при вирішенні задач оптимізації процесів організації митного контролю за переміщуваними товарами і транспортними засобами.

М. Kharkavyi

PRIORITIES OF POST-CLEARANCE AUDIT AS FORM OF CUSTOMS CONTROL

Summary

Strengthening the control over the correctness of calculation of customs duty and other customs payments in respect of goods imported into the customs territory of the country is the primary task of customs authorities in terms of simplification of customs procedures and minimization of control measures in respect of goods moved across the customs border. Therefore in many countries customs authorities intensify efforts concerning transformation of the control on importation into the control after release of goods' in free circulation providing the realization of modern philosophy of customs control which is grounded on the selectivity principle. It causes the significance of post-clearance audit and determination of its role in the system of control measures aimed at ensuring complete and timely budget revenues.
To solve the tasks the scientific methods such as analysis and synthesis are applied giving groundings to the theoretical and practical statements, scientific research on the problems of formation of the system of customs control. Structural and logical method is used to describe processes and parameters which characterize post-clearance audit as the form of customs control.
Post-clearance audit is grounded to be aimed at detection, elimination and prevention of violations of the law on collection of taxes and fees in respect of goods moved across customs border, realized by customs authorities by means of observation, control and determination of authenticity of the information stated concerning transported goods aimed at removal of shortcomings in planning, organization and realization of customs control.
The main scientific results are in giving groundings to post-clearance audit as the form of customs control implemented through the system of measures and forms determined by tax and customs law of Ukraine.
The practical significance is in applicability of abovementioned conclusions in the customs authorities' activities solving the problems of optimization of processes of organization of customs control over transported goods and means of transport.

№ 19 2014, стор. 82 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 741

Відомості про авторів

М. О. Харкавий

здобувач кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний університет, м. Тернопіль

М. Kharkavyi

Competitor of Chair of Taxes and Fiscal Policy of the Ternopol National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Харкавий М. О. Пріоритети пост-митного аудиту як форми митного контролю. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 82–86.

Kharkavyi, М. (2014), “Priorities of post-clearance audit as form of customs control”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.