EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ'ЄКТАМИ
В. А. Полушенко

Назад

УДК: 334.7:330.46

В. А. Полушенко

АНАЛІЗ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ'ЄКТАМИ

Анотація

У статті наведено сутність поняття відношення довіри, яке включає наступні економічні складові: монетарну, інституційну, соціальну, раціональну, контрактну, ризику та невизначеності, організаційну та корпоративну. Певний вид відношення довіри на макро- та мікрорівні відображає різний аспект економічних відношень, у яких задіяні різні економічні актори. Проаналізовано методи та моделі оцінки відношення довіри в економіці, які систематизовано за трьома групами: якісні, кількісні та комбіновані. Якісні методи та моделі враховують ризик та невизначеність у складі суб'єктивних оцінок. Кількісні — базуються на строго обгрунтованому математичному апараті та враховують ризик та невизначеність на основі теорії ймовірностей та математичної статистики, а також характеризуються виділенням нижнього та верхнього рівня відношення довіри (діапазону) для здійснення ринкових трансакцій. Оптимальними для врахування ризику та невизначеності є комбіновані методи та моделі. Виділено методи нечіткого моделювання як найбільш ефективні для оцінки відношення довіри.

V. Polushenko

ANALYSIS OF MODELS AND METHODS OF TRUSTING RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC ENTITIES

Summary

The paper presents the essence of the notion of trusting relationship that based on the economic component parts of it, such as monetary, institutional, social, rational, contract, risk and uncertainty, organizational and corporate. A certain type of trusting relationship at the macro and micro levels reflect different aspects of economic relations, which involve different economic actors. So, the methods and models of assessment of trusting relationship in the economy are analyzed, which systematized to three groups: qualitative, quantitative and combined. Qualitative methods and models based on subjective assessments of experts and included in it the level of risk and uncertainty. Quantitative methods and models based on a valid mathematical apparatus and take into account risk and uncertainty based on the probability theory and mathematical statistics, and also characterized by the lower-and upper-level of trusting relationship (interval) for market transactions. Combined methods and models are optimal to account risk and uncertainty. It is highlighted fuzzy modeling methods as the most effective for the assessment of trusting relationship.

№ 19 2014, стор. 92 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 267

Відомості про авторів

В. А. Полушенко

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

V. Polushenko

postgraduate student, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Полушенко В. А. Аналіз методів і моделей оцінки відношення довіри між економічними суб'єктами. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 19. С. 92–96.

Polushenko, V. (2014), “Analysis of models and methods of trusting relationship between economic entities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 92–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.