EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
О. О. Дорошенко

Назад

УДК: 336.276(477)

О. О. Дорошенко

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти державного боргу та порядку його формування. Обгрунтовано різні підходи до класифікації державного боргу. Проведено оцінку існуючих підходів щодо принципів формування бюджетної політики країни. Охарактеризовано існуючі тенденції обсягів та структури державного боргу України. Розглянуто проблеми формування державного боргу України та його вплив на національну безпеку держави. Досліджено передумови зростання величини державного боргу України. Визначено взаємозв'язок між джерелами утворення державного боргу, стабільністю національної грошової одиниці та вартістю державних запозичень і, як наслідок, рівнем платоспроможності держави та національної безпеки. Зауважено, що існує закономірність зростання процентного відношення державного боргу до ВВП у періоди економічних та фінансових криз і зниження цього відношення у періоди економічної стабільності. Запропоновано напрями удосконалення бюджетної політики та оптимізації принципів утворення боргових зобов'язань.

О. Doroshenko

NATIONAL DEBT OF UKRAINE: ESSENCE AND MANAGEMENT METHODS

Summary

The theoretical aspects are investigational state to the debt and order of it forming. The different going is reasonable near classification of national debt. The estimation of existent approaches is conducted in relation to principles of forming of fiscal policy of country. The existent tendencies of volumes and structure of national debt of Ukraine are described. The problems of forming of national debt of Ukraine and it influence are considered on national safety of the state. Preconditions of increase of size of national debt of Ukraine are investigational. Intercommunication is certain between the sources of formation of national debt, stability of national monetary item and cost of the state borrowing and, as a result, level of solvency of the state and national safety. It is noticed that conformity to law of increase of national debt is to GDP in periods of economic and financial crises and decline of this relation in periods of economic stability. The theoretical aspects are investigational state to the debt and order of it forming. The different going is reasonable near classification of national debt. The estimation of existent approaches is conducted in relation to principles of forming of fiscal policy of country. The existent tendencies of volumes and structure of national debt of Ukraine are described. The problems of forming of national debt of Ukraine and it influence are considered on national safety of the state. Preconditions of increase of size of national debt of Ukraine are investigational. Intercommunication is certain between the sources of formation of national debt, stability of national monetary item and cost of the state borrowing and, as a result, level of solvency of the state and national safety. It is noticed that conformity to law of increase of national debt is to GDP in periods of economic and financial crises and decline of this relation in periods of economic stability.

№ 20 2014, стор. 14 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 454

Відомості про авторів

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. Doroshenko

Ph.D. (Econ), Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Дорошенко О. О. Державний борг України: сутність та методи управління. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 14–18.

Doroshenko, О. (2014), “National debt of Ukraine: essence and management methods”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.