EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА
А. Ю. Панкова

Назад

УДК: 332.142

А. Ю. Панкова

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

Анотація

Характеризуючи сучасний стан економіки України, слід зазначити, що серед багатьох чинників формування негативних тенденцій її розвитку головну роль відіграють структурні зміни. Вони з'являються в економіці великих міст внаслідок нерівномірного розподілу ресурсів і політики пріоритетного розвитку промислового комплексу та галузей, які були з ним безпосередньо пов'язані. Структурні зміни великих промислових міст характеризуються такими диспропорціями: ресурсномістким та переважно витратним характером виробництва та втратою прогресивної соціальної орієнтованості.
Недостатність дослідження сучасних структурних змін в великих промислових містах, відсутність єдиного підходу до вивчення та розуміння сучасних тенденцій розвитку економіки великих міст з урахуванням функціонального призначення основних підсистем міської економіки, характером економічних реформ, які обумовлюють низку проблем, серед яких: скорочення обсягів промислового виробництва, збільшення темпів безробіття, зниження рівня життя населення, погіршення стану соціальної сфери, що спричинило об'єктивну необхідність структурних перетворень усі ці факти породжують необхідність моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста.

A. Pankova

MODELING OF SOCIAL-ORIENTED STRUCTURAL REFORMS IN THE ECONOMY OF A LARGE INDUSTRIAL CITY

Summary

Describing the current state of Ukraine's economy, it should be noted that among the many factors contributing to negative trends in its development, the main role is played by structural changes. They appear in the economy of major cities due to the uneven distribution of resources and policy priority development of the industrial sector and industries that were directly related. Structural changes of large industrial cities are characterized by such imbalances: intensive and mostly costly nature of production and the progressive loss of social orientation. Failure studies modern structural changes in major industrial cities, the lack of a unified approach to the study and understanding of modern trends of development of the economy of major cities based on functional purpose of the basic subsystems of the urban economy, economic reforms, which cause a number of problems, among which: the decline in industrial production, the increase in unemployment, declining living standards, the deterioration of the social sphere, which resulted in an objective necessity of structural reforms all these facts give rise to the need for socially-oriented modeling structural transformations in the economy of a large industrial city.

№ 20 2014, стор. 47 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 349

Відомості про авторів

А. Ю. Панкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізькій національний технічний університет

A. Pankova

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorDepartment of Management, Zaporizhzhya national technical university

Як цитувати статтю

Панкова А. Ю. Моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 47–51.

Pankova, A. (2014), “Modeling of social-oriented structural reforms in the economy of a large industrial city”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.