EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
С. В. Романчук

Назад

УДК: 338.45

С. В. Романчук

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Забезпеченість власними природними енергетичними ресурсами в поєднанні з високою енергоємністю економіки досить гостро ставить питання енергетичної незалежності України. Дані економічні зрушення мають позитивно вплинути та оздоровити економіку України. Саме тому у статті розкрито актуальні питання сутності та теоретичні підходи до тлумачення категорій екологічної та економічної ефективності. Автором розкриваються різні підходи сутності економічної ефективності у історичному аспекті та визначення сучасних вчених. Оцінено підходи різних економічних шкіл до поняття економічної та екологічної ефективності. Встановлено їх взаємозв'язок та співвідношення. У статті досліджується дискусійне питання категорії "еколого-економічна ефективність", запропоновано уточнення, щодо визначення та необхідність його вдосконалення. Показано, що напрям поєднання економічної та екологічної ефективності в уніфікованій категорії еколого-економічної ефективності ставить нові виклики перед економістами та суспільством в цілому.

S. Romanchuk

THE ESSENCE OF THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF RECYCLING: ECONOMIC ASPECT

Summary

Providing with its own natural energy resources, coupled with high energy intensity of the economy, rather sharply raises question of the energy independence of Ukraine. These economic changes will have a positive impact and will improve the economy of Ukraine. That is why the current issues essence and theoretical approaches to the interpretation of the category of environmental and economic efficiency are considered in the article. The author reveals the essence of the different approaches economic efficiency in historical perspective and definitions of modern scientists. Different viewpoints to the concept of economic schools of economic and environmental efficiency are reviewed. Their relationship and correlation are defined. The article explores the controversial issue categories "environmental efficiency" and "economic efficiency", offers clarification on the definition and the need to improve it. It is shown that the direction of the combination of economic and environmental efficiency in a uniform category "environmental and economic efficiency" poses new challenges to economists and society as a whole.

№ 20 2014, стор. 83 - 89

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 494

Відомості про авторів

С. В. Романчук

аспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

S. Romanchuk

PhDstudent of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Романчук С. В. Сутність еколого-економічної ефективності переробки відходів: економічний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 83–89.

Romanchuk, S. (2014), “The essence of the environmental and economic efficiency of recycling: economic aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 83–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.