EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВАЦІЙ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
М. В. Кирику

Назад

УДК: 330.3

М. В. Кирику

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВАЦІЙ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Визначено ключові аспекти успішної реалізації інноваційного регіонального розвитку, де державні органи управління національною економікою повинні визначити ряд послідовних функцій, реалізація яких складає цілісну систему забезпечення економічного зростання експортно-орієнтованих суб'єктів господарювання на регіональному рівні. Зазначено, що визначені функції потребують формування регіональної інноваційної політики, під якою слід розуміти комплекс цілей і методів, що пов'язані із розвитком та підвищенням ефективності інноваційних процесів. Показано, що в теорії інновацій залишається багато невирішених питань щодо формування та оцінки регіональної інноваційної діяльності та її впливу на економічну еволюцію, конкурентні позиції підприємства, залишаються також невизначеними індикатори інноваційної діяльності. Зроблено акцент на обмеженість інформаційної бази, що створює перешкоди щодо ефективного регулювання інноваційної сфери на державному і регіональному рівнях.
Наголошено, що реалізація інноваційної політики повинна здійснюватись у рамках розвинутої інноваційної інфраструктури регіонів, серед складників якої провідна роль буде належати інвестиційним банкам нового типу, основною метою функціонування яких має стати забезпечення регіонального інноваційного процесу фінансовими ресурсами на науково та економічно обгрунтованій базі. При цьому інноваційна діяльність регіонів має суттєве значення для підвищення економічного зростання національної економіки, відсутність якого призводить до неможливості забезпечення державі належних умов займати провідне місце у світовому господарстві. Зроблено висновок, що на сьогодні інтеграція України в умовах глобалізаційних трансформаційних світових економічних процесів, які проявляються у посиленні взаємозв'язку та взаємозалежності основних сфер та суб'єктів світової економіки, забезпечується формуванням і підтримкою експортно-орієнтованих підприємств, серед яких провідне місце належить гірничометалургійному комплексу.

M. Kyryku

INNOVATION POLICY AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF INNOVATION PRACTICALITY IN UKRAINE AT REGIONAL LEVEL

Summary

The key aspects of successful implementation of innovative regional development where state authority of the national economy are to determine the number of consecutive functions whose implementation is a holistic system of economic growth of export-oriented businesses at the regional level. The article notes that certain features require the formation of regional innovation policy under which a set of goals and methods associated with the development and improvement of innovation process should be understood. The author shows that the theory of innovation has still certain unresolved issues concerning the formation and evaluation of regional innovation and its impact on economic evolution, the competitive position of the company remains uncertain as indicators of innovation. The accent is made on the limited information base which creates barriers to effective regulation innovation sector at the national and regional levels.
It is emphasized that the implementation of innovation policy should be carried out within the developed innovation infrastructure in the region, including the elements of the leading role will belong to a new type of investment banks. Their main objective should be the insurance of regional innovation process with financial resources which are scientifically and economically proved. Herewith, innovative activity of regions is essential for boosting the economic growth of the national economy, the lack of which leads to the inability to provide proper conditions for the state to occupy a leading position in the global economy. The conclusion is that in the context of globalization of world economic transformation processes that appear to strengthen the relationship and interdependence of the major areas of the world economy, the integration of Ukraine is ensured to form and support export-oriented enterprises, among which the leading place belongs to mining and metallurgic complex.

№ 20 2014, стор. 108 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 513

Відомості про авторів

М. В. Кирику

асистент кафедри маркетингу, ДВНЗ "Криворізький національний університет", аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

M. Kyryku

Teaching Assistant Marketing Department, SHEE "Kryvyi Rih National University", Post-graduate student, SHEE "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Кирику М. В. Інноваційна політика та економічне обгрунтування доцільності реалізації новацій в Україні на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 108–111.

Kyryku, M. (2014), “Innovation policy and economic justification of innovation practicality in Ukraine at regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 108–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.