EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
А. В. Терент'єва

Назад

УДК: 351.79

А. В. Терент'єва

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

Відбір осіб на державну службу здійснюється на підставі завдань того чи іншого підрозділу, які поділяються на певні частини, що закріплюються за окремими робочими місцями (посадами). Ці чітко визначені посадові вимоги є критеріями для підбору працівників та оцінки їх діяльності. За умови такого підходу працівники обираються на конкретні посади з чітко визначеними і відносно стабільними обов'язками та вимогами до знань, навичок, а також психофізіологічних характеристик особи. Чим повніше потенційний кандидат на посаду відповідає всім чітко визначеним критеріям, тим більше в нього шансів зайняти її в процесі конкурсного відбору.
Основними елементами та складовими механізму оцінки професійності державного службовця є такі: соціально обумовлені риси (цілеспрямованість, морально-етичні якості, ставлення до роботи, мотивації праці); ознаки кваліфікації (знання, навички, вміння та звички, отримані працівником у процесі навчання та роботи); психологічні особливості працівника (пам'ять, воля, почуття, відчуття тощо); сукупність органічних рис (тип нервової системи, темперамент, характер, емоційно-вольова сфера, здібності).
Система підвищення кваліфікації також спрямована на завдання фахової діяльності в певних сферах державного управління, це розгляд професійного навчання як невід'ємної складової професійної діяльності фахівців у сфері цивільного захисту населення і територій від НС; обов'язковість, наступність і безперервність професійного навчання; обумовленість його змісту станом і перспективами співробітництва у цій сфері на територіальному, міжвідомчому та міжнародному рівнях; випереджаючий характер змісту професійного навчання в поєднанні з вирішенням поточних оперативних завдань органів, підприємств, установ й організацій, на які поширюється чинність законодавства України у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; відповідність змісту, організації та ресурсного забезпечення системи та змісту навчання державним потребам і вимогам та урахування результатів навчання при оцінці якості професійної діяльності.
Зміни у вимогах до керівних кадрів для управління процесом ліквідації наслідків НС зумовлені новими потребами системи цивільного захисту як складової єдиної системи національної безпеки України.
Подальші напрями дослідження необхідно зосередити на розробці спеціальних підходів і методів визначення таких якісних характеристик претендентів на керівні посади, які б давали можливість реально оцінити вміння майбутнього керівника адекватно аналізувати проблеми і альтернативні стратегії планування, творчо вирішувати питання на перспективу, оперативно управляти діями підлеглих при надзвичайних ситуаціях, ставити перед собою мету, завдання та їх досягати.

A. Terentieva

THE PROFESSIONALISM OF CIVIL SERVANTS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION

Summary

The selection of persons into the civil service is based on the objectives of a unit are divided into some parts that are fixed for certain jobs (positions). These well-defined job requirements are the criteria for the selection of staff and evaluation of their activities. Given this approach, workers are matched to specific positions with well-defined and relatively stable duties and requirements of knowledge, skills and physiological characteristics. What better potential candidate meets all the well-defined criteria, the more likely it takes it during competition.
The main elements and components of assessment mechanism professionalism of the civil servant are: socially conditioned traits (commitment, moral and ethical qualities, work ethic, work motivation) signs qualifications (knowledge, skills, abilities and habits gained in employee learning and work), the psychological characteristics of the employee (memory, will, feelings, sensations, etc.), a set of organic rice (type of nervous temperament, character, emotional and volitional, abilities).
System training also focuses on the problem of professional activity in certain areas of public administration, a review of vocational education as an integral part of the professional work of experts in the field of civil protection of population and territories from emergency situations, commitment, continuity and continuous professional training, conditioning its contents state and prospects of cooperation in this area at the regional, inter-agency and international levels; preventive content of professional training combined with the solution of the current operational objectives of enterprises, institutions and organizations that are covered by the legislation of Ukraine in the field of civil defense, protection of population and territories of emergencies; compliance content, organization and resources of the state and content of training needs and requirements and taking into account the learning outcomes in assessing the quality of professional work.
Changes in the requirements for management personnel to manage the process of liquidation of consequences of the emergencies due to the new needs of civil protection as part of a unified system of national security of Ukraine.
Future directions of research should focus on developing specific approaches and methods for the determination of the qualitative characteristics of candidates for leadership positions, which would give an opportunity to realistically assess the ability of future head adequately analyze problems and alternative strategies for planning, creatively solve problems in the future, to efficiently manage the actions of subordinates during emergencies, to set goals, objectives and achieve them.

№ 20 2014, стор. 112 - 115

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

А. В. Терент'єва

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

A. Terentieva

Doctor of science of public administration, senior researcher, head of department of public service, management and learning under international projects, Institute of public administration in sphere of civil protection

Як цитувати статтю

Терент'єва А. В. Професіоналізм державних службовців у сфері цивільного захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 112–115.

Terentieva, A. (2014), “The professionalism of civil servants in the sphere of civil protection”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 112–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.