EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ І СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Я. В. Бережний

Назад

УДК: 330.88:338:351.7

Я. В. Бережний

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ І СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті встановлено, що динаміка економічних перетворень у країнах грунтується на трансформації інституційних норм, що залежать від їх сприйняття у соціальному середовищі. Відтак, автором було розглянуто оцінки економічних категорій людьми як процес появи низки потреб і цінностей. Висвітлено три ключові процеси. Перший — коли існування універсальних потреб не означає їх однаковий рівень сприйняття у різних соціумах. Важливість певного продукту для людини більше залежить від думки про його важливість соціального оточення індивіда, ніж від власної купівельної спроможності. Другий — цінності одних суспільств часто запозичуються іншими. Проте лише підкріплені станом реальних доходів і видатків громадян цінності мають не декларативний характер. І, третій — зростання необхідності задоволення декларативних потреб прямо залежить від омолодження суспільства.
Також ми виявили недоречність орієнтації органів державної влади на усереднені потреби громадян при запровадженні економічних реформ. Те, чого прагне усереднена більшість (громадян, підприємців) не впливає на вирішення дійсних проблем у суспільстві та економіці будь-якої країни.
На прикладі України вказано на ускладнення перерахованих процесів у перехідних економічних і суспільних системах через значну соціальну дезорієнтованість населення, що виникає під тиском інституційних криз.

Ya Berezhnyi

ECONOMIC REFORMS AND PUBLIC EXPECTATIONS IN UKRAINE

Summary

In the article, we found that the dynamics of economic reforms in the country is based on the transformation of institutional rules that depend on their perception of the social environment. Therefore, the author considered assessment of economic categories people as the emergence of a number of needs and values. We highlighted three key processes. First — when the existence of universal needs does not mean the same level of perception in different societies. The importance of a particular product for a person depends more on the idea of the importance of the social environment of the individual, rather than on its own purchasing power. Second — the value of some other societies often borrowed. Only real incomes and expenditures of households determine the importance of the declared values of citizens. And third — growth necessary to meet the needs of declarative depends on the rejuvenation of society.
We also found irrelevance orientation of public authorities on the average needs of citizens in the implementation of economic reforms. That which seeks averaged majority (citizens, businesses) does not affect the solution of real problems in society and the economy of any country.
The example (Ukraine) stated on the complexity of these processes in transitional economies and social systems through significant social disorientation population that occurs under pressure "institutional" crises.

№ 20 2014, стор. 116 - 120

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

Я. В. Бережний

к. держ. упр., головний консультант відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

Ya Berezhnyi

PhD, Chief Consultant, Department of Economic Strategy, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

Як цитувати статтю

Бережний Я. В. Економічні реформи і суспільні очікування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 116–120.

Berezhnyi, Ya (2014), “Economic reforms and public expectations in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.