EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ПРОЦЕС ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О. В. Пістракевич

Назад

УДК: 327.7:061.1 ЄС

О. В. Пістракевич

РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ПРОЦЕС ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Досліджуються деякі особливості розширення Європейського Союзу, яке розглядається як процес поглиблення європейської інтеграції. Встановлено етапи розширення та їх характерні риси, зокрема: перший і другий на стадії існування спільного ринку, за відсутності елементів політичного союзу; третій на початку переходу до формування єдиного внутрішнього ринку, при лише поставлених цілях формування спільної зовнішньої політики; четвертий вже після утворення єдиного внутрішнього ринку, але за відсутності економічного та валютного союзу, остаточно сформованих спільної зовнішньої політики та політики безпеки, співробітництва у сфері юстиції і внутрішніх справ. П'ятий етап розширення — це розширення, що відбувалося безпосередньо на стадії завершення формування економічного та валютного союзу, значного прогресу на шляху формування політичного союзу, поглиблення співпраці у сфері безпеки. Шостий і сьомий етапи відбувалися в умовах поглибленого реформування всіх сфер суспільного життя європейців, що робило питання подальшого розширення особливо складним як у політичному, економічному, так і в правовому та процедурному аспектах. Про це свідчить тривала конституційна криза (2003—2009 роки), яка загалом була успішно подолана. В результаті подальшого розширення повноцінними членами ЄС в найближчому майбутньому можуть стати такі країни-кандидати, як Ісландія (подала заявку в 2009 році), Македонія (в 2004), Туреччина (в 1987) і Чорногорія (у 2008).

O. Pistrakevych

ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION AS A PROCESS OF DEEPENING EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The research is focused on some features of the enlargement of the European Union, which is regarded as a process of deepening European integration. It was established stages of the enlargement and their characteristics, in particular, the first and the second — at the stage of the existence of a common market, in the absence of elements of political union; the third — at the beginning of the transition to the formation of a common market, at only with a set purpose of forming common foreign policy; the fourth — after the formation of a common market, but in the absence of economic and monetary union, finally formed the Common Foreign and Security Policy, cooperation in justice and internal affairs. The fifth stage of the enlargement — there is the enlargement that was directly at the stage completion of economic and monetary union, significant progress towards political union formation, deepening security cooperation. The sixth and the seventh stages occurred in the conditions of deep reforms in all spheres of public life in Europe, that made the further enlargement especially difficult politically, economically and in the legal and procedural aspects as well. This is evidenced by prolonged constitutional crisis (2003—2009), which in general has been successfully overcome. As a result of further enlargement the productive member of EU in the near future could become such pre-accession countries as Iceland (applied in 2009), Macedonia (in 2004), Turkey (in 1987) and Montenegro (in 2008).

№ 20 2014, стор. 137 - 141

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

О. В. Пістракевич

аспірант кафедри європейської інтеграції, НАДУ при Президентові України

O. Pistrakevych

postgraduate student of European Integration's Department of NAPA

Як цитувати статтю

Пістракевич О. В. Розширення європейського союзу як процес поглиблення європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 137–141.

Pistrakevych, O. (2014), “Enlargement of the european union as a process of deepening european integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 137–141.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.