EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Л. В. Майорова

Назад

УДК: 351.84

Л. В. Майорова

ЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Визначено зміни, які відбуваються у сучасній моделі соціально-економічної політики на рівні регіонів України. Запропоновано напрями формування нової моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики в Україні. Розглянуто еволюцію регіональної соціально-економічної політики. Запропоновано заходи соціальної стандартизації, яка припускає нормативний порядок розрахунку бюджетної потреби по всіх видах безкоштовних послуг, що надаються державою населенню. Запропоновано модель муніципалізації, що передбачає одержання людиною необхідної підтримки в тому середовищі, де вона живе і працює, де легко оцінити її реальні потреби.
Аналіз сучасних проблем соціально-економічного розвитку засвідчив, що для їх вирішення необхідне формування цілісної соціальної політики як на регіональному рівні, так і в масштабі держави в цілому. Визначено наочно-змістовну сторону місцевої соціально-економічної політики, умови її формування і реалізації, розмежування повноважень суб'єктів управління різного ієрархічного рівня для створення таких умов.

L. Mayorova

EFFECTIVE MODELS OF SOCIAL-ECONOMIC ORIENTATION REGIONAL POLICY

Summary

The changes taking place in the modern model of social and economic policy at the regional level in Ukraine. Directions formation of a new model of socio-economic orientation of regional policy in Ukraine. The evolution of regional socio-economic policy. The measures of social standardization, which suggests a regulatory procedure for calculating the budgetary needs for all types of free services provided by the state population. The model of municipalization, which involves obtaining a person needs support in the environment where they live and work, where it is easy to estimate its real needs.
Analysis of current problems of socio-economic development has shown that their solution required the formation of a coherent social policy, both at the regional level and across the state as a whole. Determined visually meaningful aspects of local social and economic policy conditions for its formation and implementation, separation of powers of management different hierarchical levels to create such conditions.

№ 20 2014, стор. 186 - 189

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

Л. В. Майорова

здобувач, Академія муніципального управління

L. Mayorova

Researcher Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Майорова Л. В. Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 186–189.

Mayorova, L. (2014), “Effective models of social-economic orientation regional policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 186–189.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.