EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ВИРУЧКИ ПО ДОГОВОРАХ З КЛІЄНТАМИ — НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ 15
Н. О. Лоханова

Назад

УДК: 657:334

Н. О. Лоханова

ОБЛІК ВИРУЧКИ ПО ДОГОВОРАХ З КЛІЄНТАМИ — НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ 15

Анотація

У статті проаналізовано ключові норми МСФЗ 15 "Виручка по договорах з клієнтами", визначено переваги нового стандарту порівняно з діючими МСБО 18 і 11, а також з'ясовано, які дискусійні питання пов'язані з його практичним запровадженням. Зроблено висновок, що повністю новими в МСФЗ 15 для облікової системи є вимоги визнання доходів шляхом застосування "п'ятикрокової моделі", яка буде включати: визначення контракту з клієнтом; визначення контрактних зобов'язань у договорі; визначення ціни угоди; розподіл ціни угоди з урахуванням порядку виконання зобов'язань в договорі; визнання доходу, коли підприємство задовольнить контрактні зобов'язання. Аналіз довів, що до числа переваг застосування нового стандарту можуть бути віднесені такі: він дає універсальну модель визнання виручки, яка може бути застосована для будь-якого бізнесу, для різних видів діяльності і галузей, для товарів, продукції, робіт, послуг тощо; стандарт містить не лише викладення загального підходу визнання виручки, а деталізований алгоритм, що значно спрощує порядок його практичного використання; МСФЗ 15 чітко визначає критерії визнання виручки для різних умов виконання контрактних зобов'язань (одномоментних та протягом періоду); розкриває порядок визначення ціни як бази для подальшого визнання виручки в цілому і стосовно окремих компонентів контракту. Позитивним результатом запровадження нового МСФЗ 15 є те, що завдяки йому можуть бути вирішені проблеми узгодження вимог з обліку виручки в МСФЗ і в GAAP/USA. Водночас, у статті виділено й дискусійні питання запровадження МСФЗ 15, зокрема стандарт потребує детального опрацювання складу контрактних зобов'язань для коректного визнання виручки; необхідним є перегляд і внесення змін до облікової політики практичної більшості підприємств; для вітчизняних обліковців залишиться невирішеним завдання, яким чином ув'язати норми нового МСФЗ 15 і порядок визнання доходів для цілей оподаткування.

N. Lokhanova

ACCOUNTING FOR REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS — NEW APPROACHES TO RECOGNITION IN ACCORDANCE WITH IFRS 15

Summary

The article analyzes the key requirements IFRS 15 "Revenue from contracts with customers", the advantages of the new standard compared to the current IAS 18 and 11, and clarified discussion of its practical implementation. The conclusion is made that in IFRS 15 new accounting system are demanding recognition of income by using the five-step model: identify the contract with a customer; determining contractual obligations in the contract; determining the transaction price; price allocation of the transaction based on order execution obligations in the contract; the recognition of revenue when the entity satisfies contractual obligations. The analysis showed that the benefits of the application of the new standard may include the following: it provides a universal model of revenue recognition, which can be applied to any business, for different activities and industries for goods, products, works, services, etc.; standard contains not only the presentation of the overall approach, revenue recognition, and detailed algorithm, which greatly simplifies the procedure for its practical use; IFRS 15 clearly defines the criteria for revenue recognition for different conditions of fulfillment of contractual obligations (simultaneously and during the period); discloses the procedure for determining rates as a basis for revenue recognition in General and in relation to the individual components of the contract. The positive result of the introduction of the new IFRS 15 is the fact that it can be solved the problem of harmonizing the requirements of accounting for revenue in IFRS and GAAP/USA. However, in the article, discussion questions introduction of IFRS 15 selected: the standard requires a detailed analysis of the composition of the contractual obligations for correct revenue recognition; review and changes in accounting policies is necessary for most businesses; for domestic specialists will remain an unresolved problem how to reconcile the provisions of the new IFRS 15 and the recognition of income for tax purposes.

№ 21 2014, стор. 38 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 833

Відомості про авторів

Н. О. Лоханова

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

N. Lokhanova

doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

Як цитувати статтю

Лоханова Н. О. Облік виручки по договорах з клієнтами — нові підходи до визнання відповідно до мсфз 15. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 21. С. 38–41.

Lokhanova, N. (2014), “Accounting for revenue from contracts with customers — new approaches to recognition in accordance with ifrs 15”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 38–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.